You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม
โครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ CODEKATHON
รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 2 - 5 มิ.ย. 2565
สถานที่อบรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม
ลำดับ โรงเรียน ชื่อทีม สมาชิกในทีม
1 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ K.W.S. PANDA รุ่งราวรรณ ศรีภา
ภาณุวัฒน์ อบเชย
ชญาดา แสนเห็มทอง
จินตนา ดีจันทร์
2 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ K.W.S. สบัดเลอ ชัยพิทักษ์ จันทร์โท
นวพล จันทะปัสสา
เขมจิรา บรรเทา
ศรินดา ไชยโวหาร
3 โรงเรียนโคกก่อพิทยาคม KP School พงษ์ศธร ใจดี
ณัฐพล ปะละท่า
อภิชาติ จันมา
พันธวิช โคทนา
4 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ DBPS ณัฐพล เสนาโนฤทธิ์
สุรเชษฐ์ ธรรมปัญญา
พรชัย นามพร
นพพร บุตรนันท์
5 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ Zigsax จิรายุ สุบุญมี
ภัทรกร พรมธิดา
วนชัย สีสุมัง
ชิษนุชา แก้วขวัญข้า
6 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก DWR.Ozone สุรชัย ศรีธรณ์
กุลปรียา สุจจะชารี
ณัฐฐ์ชันยาร์ เนาว์แก้ว
ธัญญารัตน์ ชาวพงศ์
7 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก mercuryD.W.R แพรลดา ชาวพงษ์
ศิรินทิพย์ ชาราช
นรินทร เชียงสวนจิก
สุนิศา ชาวพงษ์
8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด T.U.P. 101 กิตติศักดิ์ พุทธจันทร์
ธนภัทร นาเมือง
อภิชัย จุ่นหัวโทน
ธีรัช ยาระวัง
9 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา T.N.W. TEAM 1 จตุรวิทร์ เดชไพรศิลป์
ปกป้อง สิทธิศักดิ์
ปฏิภาณ วรรณคีรี
อธิปัตย์ นิลทะราช
10 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา T.N.W. TEAM 2 ศิฆรินทร์ อุปจันทร์
กิตติพัฒน์ ธงศรี
วรินทร ปุ่งคำน้อย
ศิริราช กางทอง
11 โรงเรียนธาตุพนม Bingo ธีรพันธ์ อูทอง
ชัยรุวัฒน์ โอภาสิริวัฒนกุล
ณัฏฐพัชร์ สันติพจน์
ณัฐวัชร สุมะนาท
12 โรงเรียนนาภูพิทยาคม Npp Smart Farm ดัสกร ลาภไธสง
ชนาธิป อาษานอก
ธีระพล น้อยมูลตรี
จตุภัทร บ่อแก้ว
13 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร บรบือวิทยาคาร จิตรกร พวงทอง
ธนโชติ ทศโยเคน
อัสดาวุฒิ เอื้อวงค์
ภูษณิศา ศรีคุณ
14 โรงเรียนผดุงนารี Banana อรุณวดี ภูมาศ
อัจฉรา เเสนละคร
ธนาพิพัฒน์ ภูมิดอนเนาว์
ศิริวัฒน์ อำนวยวิทย์
15 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร Empty Brain อภิเดช แก้วเกตุ
นิโลบล วรรณา
อนุชิต วรรณศรี
รามไกรฤทธิ์ เหล่าเจริญ
16 โรงเรียนมหาวิชานุกูล more-wo-kor1 ธนพล ถาสินแก้ว
ภัสรา ยศมืด
กฤตติพัชร เต่าทอง
สุวนันท์ ปาริโก
17 โรงเรียนมหาวิชานุกูล more-wo-kor2 วชิรวิทย์ ทวยหา
วรกฤต บุรีนอก
ธนโชติ คำรินทร์
จิรภัทร ดวงหิรัญ
18 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ DO ON PHU ศุภกิจ หาทอง
มานพ แก้วเกตุพงษ์
ธราเทพ ทัดทอง
ศุภสัณฑ์ พละกรณ์
19 โรงเรียนวัดป่านาเชือก สิ่งแปลกปลอม พัชรพร จำปาดวง
ฐากูร ภายไธสง
ศิริกัญญา ดอกบัว
อรัญญา ปาริโต
20 โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม innovation of srisukpit ปฏิภาณ สุขกาย
ณัฐริกา ผาลา
เมษณี บุญผง
อรนริน ภูเลี่ยมคำ
21 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) Umbrella Slide สัจจพงศ์ เฉิดจินดา
นิติพงศ์ สุวรรณธาดา
ศุภวิชญ์ ทับ​วิ​ธร
ธีรกานต์ โนนศรีชัย
22 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) Teslua กฤษฏิ์กานต์ สีเฉลียว
นิติชญา กลางคาร
นันทิชา วารีขันธ์
พงศ์ภีระ รัตนพร
23 โรงเรียนสารคามพิทยาคม SPK coding นราธิป หงษ์ทวี
ชิณพงษ์ แสนศักดิ์
ตันติยวัตร จันทร์ศิริ
ปวีณาวดี อู่
24 โรงเรียนสารคามพิทยาคม The Tempest วิทยายุทธิ์ เทียนหอม
ปวริศร วังหอม
วัชรดล สาพิมาน
ชิษณุพงศ์ ซู
25 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ LA Team กชพรรณ ดวงมณี
ชวนากร นารินรักษ์
พงศกร พจนานุภาพ
พีรวัส พฤกษชาติ
Voelas
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมู่ที่ 7 245 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

ฝ่ายประสานงานโครงการ

คุณณัฏฐกานต์ ผาสุข
โทร. 089-8343236
codekathon@itit.ac.th