You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม
โครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ CODEKATHON
รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 9 - 12 มิ.ย. 2565
สถานที่อบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัด สงขลา
ลำดับ โรงเรียน ชื่อทีม สมาชิกในทีม
1 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ JC Smart ฟิลดีย์ สารีเสะ
ตรอง หยัง เหงียน สาแหม
ทิพย์นัดดา หนิยุหนุ๊
วนุสรา ติเอียดย่อ
2 โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา ชะแล้ วรภัทร หนูแสง
วศิน รักสกุล
เกรียงศักดิ์ เรืองแก้ว
อดิสร ทองเพชร
3 โรงเรียนดารุลฟรุกอน Maximum flood warner อาฟีร์มีน อุสมัน
ซูฟียัน ตาเละ
สาเหะดาเนียล สาเหะมะหะมัด
บารียา สะนิ
4 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม T.C. OF DREAM จันทิมา สุพร
ฟาติน ปาตง
ณัฏฐากร วุ่นแก้ว
เกียรตินาคิน โลกวิจิตร
5 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม M.U.A.K Amazing มุคตากีน กียะ
ซูเบร สาและ
มูฮำหมัดการีมี เจะซอ
ยูกิฟลี ดาโอะ
6 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ แอ็คทรอยด์ - Actriod สกล เมืองโคตร
เนตรนภา ต่าง
โชติกา แฝงทราย
ภัทร นิยมเดชา
7 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) Biotech จิรเมธ มะหะพันธุ์
สุธินันท์ รองพล
อดิเทพ สิริพรหม
ภานุวัฒน์ สะแม
8 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ TAKI กีดาน บากา
อริส ดูหวะ
ฟัตตะห์ เขตเทพา
ฮิดายัต บูหา
9 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ Invincible ธนพร บุญพันธุ์
พิรญาณ์ สถิรกุล
ปุณณดา กรีธาสันต์
จิดาภา บุญสิริธนา
10 โรงเรียนบ้านคูหา bankhuha ชินกฤต เดิมพรม
เทวราช นะติโย
ณัฐกรณ์ คำสง
พีราวัส แซ่หิ้น
11 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ Palmwit ชนาธิป จันทระ
พีรภัทร สีทับ
กรกฎ พรามณี
วีรภัทร ราชแก้ว
12 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ PPK Bamboo ศิรสิทธิ์ แซ่ลิ่ม
สุวรรณภูมิ ละคำภา
ธัญ บุญชูช่วย
ธีรนนท์ ทองสีดำ
13 โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ P.N. Engineering CO. กรวิทย์ เหมหมิ
เตชากร เรืองสุวรรณ์
จัสติน หมัดร่วม
ณัฐพล ยีหละ
14 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา M4 Team วงศธร อยู่แก้ว
อาณัฐ พะสุโร
สุคนธา แก้วสุกใส
พัสวี พงศ์สวัสดิ์
15 โรงเรียนมัธยมจิตจัณ Cybernetics ประเสริฐศักดิ์ ยิ่งมีทอง
สรชัช ลีตระการกุล
อิศม์กร ศิริพรสรรค์
ณัฐนันท์ มะโรหบุตร
16 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน Aziz Innovation อัซอารีย์ มะสัน
สุไลดา ปัตตะเน
อามีน เจะบือราเฮง
บาซิล บาฮะ
17 โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ รามันห์ศิริวิทย์ โนรฮัสลีนาห์ ดาโอ๊ะ
อามาณี ยะหริ่ง
ซูฮาบูดิง ดาโอ๊ะ
วารุด เจะอามะ
18 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา Woranari CWT สุรพงศ์ จันทรจิตต์
ศุภนุช ขุนทองปาน
สุธิรา ชุมมิ่ง
อาภัสรา สุวรรณชาตรี
19 โรงเรียนวัดคลองยอ คลองยอ สุภัทตรา คงบัน
ธวัลยา แก้วสังข์
วรางคณา กระบัตร
ปิยวัฒน์ แสงประสิทธิ์
20 โรงเรียนวิเชียรมาตุ The EST ณิชา อ่อนสนิท
ข้าวขวัญ ภาคีวุฒิ
ศุภาพิชญ์ ทองย้อย
ธนาภา มนตราลักษณ์
21 โรงเรียนศาสนบำรุง (สอลิหุดดีน) ศาสนบำรุง(สอลิหุดดีน) สุไลลา กาหลง
อทิตยา มูณี
ฮัสลีซา บาลา
ฟิรดาว เจะหมะ
22 โรงเรียนสตรียะลา เครื่องตุ๋นอัจฉริยะ ราฟฟี่ ไชยบุญมา
ชินภัทร เบลเลอร์
อาริฟ แวหามะ
นายสุรจักษ์ ทองมา
23 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ Engigear ธิภัชกร จันทภาโส
สิรภัทร ทัพภะ
อัฑฒ์วิชญ์ สงกรด
ชญานนท์ อำพันแดง
24 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร Banburi ฮนีฟ ต่วนมีเด่น
ฮุซเซน นราธิปสกุล
ฟะฮ์มี นะโก๊ะ
ชนะภูมิ หมัดหมาน
25 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา BE-WATER@YS อิสรภาพ แซ่เห่ง
รวิพจญ์ เพียรทองสงฆ์
อนันดา ศิลปโชติ
ภูวดล​ ชู​ประดิษฐ์​
26 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา Esther-Bunny@YS จะละ ลาหู่
ภิริฎา จิตตะระ
ขวัญชนก เติมแต้ม
อาภัสร ชูชื่น
Voelas
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมู่ที่ 7 245 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

ฝ่ายประสานงานโครงการ

คุณณัฏฐกานต์ ผาสุข
โทร. 089-8343236
codekathon@itit.ac.th