You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม
โครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ CODEKATHON
รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 16 - 19 มิ.ย. 2565
สถานที่อบรม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลำดับ โรงเรียน ชื่อทีม สมาชิกในทีม
1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช KN-Amity ธิติสรณ์ ไชยกำจร
คุณภัทร ชูใหม่
เมธิชัย งอกคำ
ธนกฤต แวววรรณจิตร
2 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช PPOS รชต อธิคมานนท์
ธันย์ชนก รักษาพล
รัฐภูมิ ปานเหลือ
เชษฐวิทย์ จันทร์ทิพย์
3 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา ราดหน้าน้ำตก กานต์สิรี ลัดเลีย
ชญาดา สมมาตย์
สวันตี ภูมาชีพ
จุฑามาศ กาซอ
4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 4UniteFolder สุพัตรา รองเมือง
อภิวรรณ พิทักษ์กาญจน์
ธนพร กองทอง
ฐานพัชร์ ทิพย์เที่ยงแท้
5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา alpha team รังสรรค์ ช่วยอินทร์
ซูเปียน เจะแม
ยอดอาวุธ อยู่สถิตย์
นูรุลฮูดา เปาะจิเส็ง
6 โรงเรียนชะอวด NuM lai PuB นนทวัฒน์ ทิพพิลา
ชาลิสา ไชยเดช
นราธิป ช่อสม
บุญสิตา นาคเกลี้ยง
7 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ TRS2 ชัยมงคล นักฟ้อน
ณวัฒน์ โพธิขำ
ปาริฉัตร คุณาธรรม
กัมปนาท ทักษ์เเก้ว
8 โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตัน มูลนิธิ OCTAGRAM ซุกรัน อีดรีส
อัสมีน โสสะ
มูฮัมมัดอามีน มามะ
อาลียัส โอ๊ะ
9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ EG TUS ธนาธิป ชาวนาดอน
วริศรา คงผอม
สิริพร รัชโทมาศ
กนกพล ทองจูด
10 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา TS_TECH 4 ปุญญาพัฒน์ อินทรณรงค์
ภานุมาศ ภาคภูมิพงศ์
พิสุทธิ์ สุภาวดี
ผดุงเดช เพชรอ่ำ
11 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา Smart kid ปริวัฒน์ ทองแท้
พงศ์พิสุทธิ์ เทพทอง
ตัสนีม จงรักษ์
ปัณณวรรธ ชูสุวรรณ
12 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ BAIII อัมมาน อาแว
อับบาส ดือราแม
อัฟฟาน พิทักษ์คุมพล
บาซีร เซะมิง
13 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ Nerd United พชรพล เจริญ
บัญญพนธ์ เมฆเจริญวิวัฒนา
ชนวัตร เเป้นคง
ณัฏฐสิทธิ์ วงษ์ปรางค์
14 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย PKW Strengthens Society คเชนทร์​ชัย ใจกล้า​
กฤติพงศ์ ทรงยศ
ปวันวรีย์ ก้อนทรัพย์
ชุติกาญจน์ ศฤงคาร์นันต์
15 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา WCSS Team วรรณพรต ทัสสโร
ธนกฤต พุ่มเล่ง
กิตติธัช วีรเดชะ
กฤษดา ราชเมืองฝาง
16 โรงเรียนวังหินวิทยาคม ว.ค ช่อศรีตรัง ฝนทิพย์ สงพราหมณ์
ปุณยนุช แก้วแกมทอง
จักรกฤษณ์ ศรีระษา
ภัทรธิดา รังศรี
17 โรงเรียนวังหินวิทยาคม Mindset ว.ค ชุติกาญจน์ อาลิแอ
นภัสสร ศรีสุวรรณ์
จักรภพ วงศ์ดี
ธนากร บุญช่วยแก้ว
18 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช Da God Lookmee ศุภกร ยี่มี
เนติธร ขาวมะลิ
ปิยศักดิ์ คงทอง
นิพัท ตันติพุฒิกุล
19 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา AMC Geek Squad หนุ่มไอทีขี้อาย สิทธิกร พินทอง
ธีร์ปภัฎ ทองอยู่
นิติวัฒน์ โภคะสวัสดิ์
ศิลปิน ทับเพ็ชร์
20 โรงเรียนศรียาภัย NaRaK.py ธนพัฒน์ แช่มเทศ
จิดาภา พ่วงแม่กลอง
สิตานัน เยาวยัง
ณัฏฐณิชา จามจุรี
21 โรงเรียนศรียาภัย ข้าวมันไก่อร่อยดี ปวริศ ถึงวิสัย
ครวัฐ ฟองสุวรรณ
พิทักษ์พงศ์ ง่วนชู
ภูวเดช ตะโกท่า
22 โรงเรียนสตรีทุ่งสง สตรีทุ่งสง ธนบดี กาญชนโอษฐ์
วรรธมน ทับเที่ยง
สิทธิฃัย หอมหวล
ณัฐชานนท์ แก้วอุดม
23 โรงเรียนสตรีทุ่งสง STSS ทศวรรษ อุดมศักดิ์
พงศกร กรุณา
ญาณากร แก้วบรรจง
เบญจพล ยกกระบัตร
24 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา Multiverse of Security ธิระพงษ์ คงศรี
วงศธร แซ่เฮ่า
กฤษติพงศ์ กิ้มเส้ง
สกล ธานีรัตน์
25 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล UMbulance ภาสวิชญ์ ทองร่วง
ชญานนท์ กุมมาระกะ
ขรรค์เพ็ชร เพ็ชรเรือนทอง
ธีร์ อนุสรณ์​ศาสน์
Voelas
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมู่ที่ 7 245 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

ฝ่ายประสานงานโครงการ

คุณณัฏฐกานต์ ผาสุข
โทร. 089-8343236
codekathon@itit.ac.th