You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม
โครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ CODEKATHON
รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 23 - 26 มิ.ย. 2565
สถานที่อบรม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัด เชียงใหม่
ลำดับ โรงเรียน ชื่อทีม สมาชิกในทีม
1 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย BKN2 พลมนัส อุดสม
หอม ยอดรู
ตี๋ เลาแหลว
เจมส์ ค้อน
2 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม บ่ายสามสิบห้า จินห์จุฑา เสียงเย็น
รัตติกาล เมืองมูล
ถิรนันท์ แสงศรีจันทร์
ชมพูพิงค์ ไชยศรี
3 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม UNDERWINDOW สุภเวช ใจวังโลก
เจษฎา มีสุข
นภัสสนันท์ สมฤทธิ์
ปรารถนา ลิมปิโรจนฤทธิ์
4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ทินกรรตุ์ วันแรก
สันห์ฤทัย อินวิใจ
อาภัสรา พงสปิน
ศิรชัช สิทธิปัญญา
5 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก kids to code team B ธนาวัฒน์ คำแสน
ข้าวขวัญ ตากันทะ
วีระพล ก้องพนาไพรสณฑ์
ณัฐณิชา เวนัว
6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย lessthanthree ภูตะวัน สันติรัตนพงศ์
ธัญชัย เมืองแก่น
โทโมคิ เทราดะ
ภาณุทัศน์ อภิชนาธง
7 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย Inception ชยพล ศักรินทร์กุล
ณัฐณิชา อินต๊ะราชา
อนาวิน สุปินนะ
อิงควิชญ์ หวังชัย
8 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม คิดไม่ออก ลลิตนภัส ปะสะสุข
กีรติ จิระวัฒนากูล
ศุภิสรา วีระ
ปัณณธร งามสวย
9 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม MCM4 จิรัฎฐ์ ชวชาติ
ธนานพ ปัญญามูลวงษา
รินรดา สุรพลชัย
เฉิงอัน ซึ
10 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม PlukPhuch บริวัฒน์ สงนุ้ย
เศรษฐพล ฤทธิ์เทวา
ศิวกร เเสงบุญ
สิทธิรัตน์ มูลรัตน์
11 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โก๊ะพาลุยย ไทยเงิน ปินตา
รัตนนรินทร์ ยอดเรือน
นวพล ศรีบุญเรือง
ชัยเวทย์ เขตเมืองมูล
12 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย MidnightDev เทพบดินทร์ ใจอินสม
รัชชานนท์ มุขแก้ว
ศุภโชค บุตรดีขันธ์
นนท​พรรษ​ วง​ษ์ก​ั​ณ​หา
13 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา Noobie ภูตะวัน ฉิ่นยี่
ภาณุพงศ์ เสียงเพราะ
ยูมิ มิยาตะ
ชยางกูล ชัยวิวัธน์
14 โรงเรียนรังษีวิทยา Child-sod นวพล พุทธชัย
ปณต อุ่นคำเมือง
พีรณัฐ ยอดคำ
ศุภวิชญ์ แก้วปั๋น
15 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ QC MANGOSTEEN ศรีศุภดิตถ์ รัตนประเสริฐ
พัทริค อาโป เชดลอฟสกี้
ภัทรพงศ์ ดวงคำ
นัธทวัฒน์ เขมัษเฐียร
16 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ CricketMân ปิยภูมิ ตนักษรานนท์
ภณวัฒน์ มาละแซม
สิรวิชญ์ เอี่ยมตระกูล
ธัญญณัฐ คำเรืองฤทธิ์
17 โรงเรียนวิชัยวิทยา Wichai Wittaya Robotic club จิรัฏฐ์ พหลโยธิน
ฟาโรส ลักษณาภิรมย์
ธนภณ ตุงคะโหตร
กันต์ธีร์ ชวชาติ
18 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ SWCM Robotics จุลพงศ์ อินทะพันธ์
วิรุณ ขันทอง
นันทิชา จันตา
เอกพล ลักษณาการ
19 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน Sby03 ณัฐนันท์ สารธรรม
พริษฐ์ สมบูรณ์ญา
พิชิตชัย วงค์สุวรรณ
ภูมิบดินทร์ จินดาศรี
20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน Brilliant Sby กิตโสภณ โสภณโภไคย
ภัทรพล ดอกคำ
สมชาติ เครื่องแจ้
ไรวินทร์ โลหิตยา
21 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ blueberry วีรภัทร ิสินธุพงษ์
ณัฐชนน มณีรัตน์
ศุภกานต์ ชัยสุข
กันตพงษ์ เตมีศักดิ์
22 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แจ่วฮ้อนทะเลเกาหลี007 ไอวรินทร์ ชื่นแสน
วรางคณา จิตวรางคณา
พศิน คำมูลเอ้ย
เมธัส แสงประชุม
23 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต้มยำสุกี้หม้อรวม ณัฏฐนันท์ แก้วแสงอินทร์
จิรภาส ทรัพย์ประกิต
ทศพร ทำจริงจัง
ณภัทร ชุ่มมงคล
24 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ LOOKLIT ปณต เจริญวรรณ
มัธยา ตระกูลลิ่มทอง
ธวัลรัตน์ ปันธิยะ
ศุภานัน ปาละ
25 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม อมก๋อยวิท ภูริณัฐ วงค์น้อย
เกศิญาภา แซ่ลิ้ม
ปรียาภรณ์ กำมังละการ
ชาลิสา จันทร์ราชา
Voelas
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมู่ที่ 7 245 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

ฝ่ายประสานงานโครงการ

คุณณัฏฐกานต์ ผาสุข
โทร. 089-8343236
codekathon@itit.ac.th