You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม
โครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ CODEKATHON
รุ่นที่ 5
ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2565
สถานที่อบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัด พิษณุโลก
ลำดับ โรงเรียน ชื่อทีม สมาชิกในทีม
1 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม powerpuff ถิรดา ถมนาม
กันตา วงษ์สาคร
ภัทรพร ทองนวล
เกียรติภูมิ อุดมโชตพิพัฒน์
2 โรงเรียนคลองลานวิทยา The four musketeers กฤษดา วัดทะโล
จารุวรรณ หลักทรัพย์
ปราณี แซ่ย่าง
อองซาง ม้าเจริญตระกูล
3 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม YOLO เมธา ทองอยู่
วรพล เสนเกตุ
อัษฎา ชูแผ้ว
ณฐวัฒน์ นรโคตร
4 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี Good JOP ชาลิสา อินทะชุบ
ศิรประภา พรมเทศ
แก้วญาดา ขลุ่ยนาค
ศศิร์อร วณิชยกุลพงศ์
5 โรงเรียนตากพิทยาคม องครักษ์พิทักษ์ตากสิน ณัฐพงษ์ ภิรมย์ทอง
นิธิโชติ อิ่มแสง
ภีมภวิษย์ สว่างเรืองศรี
ธนพล เกสะวัฒนะ
6 โรงเรียนตากพิทยาคม ลูกพระเจ้าตากแกร่งกล้า ผดุงเดช ดลสา
วสุ อินทะโย
จิโรจน์ ขำกระแสร์
รัชชานนท์ ทิพทามูล
7 โรงเรียนเถินวิทยา ทีดับเบิ้ลยูเอส พิมพ์ชนก สิงห์ทอน
ทิพปภา ชัยวิลยศ
ฐิติพร ใจมา
มัลลิกา กลิ่นเดช
8 โรงเรียนบ้านลานกระบือ LKBB ภูสิทธิ์ เหล่าเลิศ
ธนภัทร สูงชัยภูมิ
ทิมนกร คำปัน
ปิยพัทธ์ เทียบหนอง
9 โรงเรียนผดุงราษฎร์ เด็กฉลาดอัด4 ธนพล ชมภูผา
อธิพันธ์ เเต้มทองทา
จิรภัทร คำเป๊ก
ศุภกร กลิ่นทอง
10 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 4U อภิวิชญ์ สีโพโต
ธนกูล กุหลาบ
วุฒินันท์ คงสกุล
นนทกร สิทธิ์ขุนทด
11 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา Computer baby อนุสรณ์ โสดวิลัย
ชัญญานุช จันทร์ภิรมย์
มลพิลา น้ำนวล
วิชาดา แก่นคุณขำ
12 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม TEOS สิรามล สังขพงษ์
สุภวัฐณ์ คำนํ้าปาด
ศุภกร อินทสระ
ภูริช ภัทรประดิษฐ
13 โรงเรียนพิชัย โรงเรียนพิชัย 1 สุมิตา นวลแหยม
จุลจักร ชูมิตร
บุญยฤทธิ แสงสอน
รัชชาพร บัวนุช
14 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร Black knight ศศิภา ใจทัน
วศวัชร์ สายบัวต่อ
ปาฏิหาริย์ ประสงค์ผล
ศุภณัฐ สุวรรณวัจน์
15 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม Super Novice กฤติธี พาลาสี
เจษฎาพร ไสยราช
กนกพร ก้อนแพง
ศิริวรรณ พรมสิงห์
16 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม Ready Player four ชาคริต กองแก้ว
ศาสตรา อินประสาท
เตชินท์ หุมอาจ
กรวิชญ์ พรหมเมศ
17 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม โมกข์งาม_Smart_Student ธีรภัทร เจนประโคน
พรจรัส บุราคร
ธารธารา เขียวแก้ว
กวิตา สุขเลิศ
18 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม โมกข์งาม_Smart_Girl ลลิตา โคจิ๋ว
พิมพ์ณัฐชา เพชรต่อม
อริสา ทับชุ่ม
โสภาณภัทร ประสิทธิ์นอก
19 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก PCSHSPL ปรัชญา​พงษ์​ มโน​ศิลปกร
น่านฟ้า ขุนทวี
ภาณุพงษ์ สภานนท์
อธินินท์ธาดา ยศรัตธนันท์
20 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ SSR1 กฤษณพล เหมราช
ชมพูนิกข์ มีมาก
นวินดา ลิ่มภูษิตเจริญ
เชิดศักดิ์ พึ่งกริม
21 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ SSR2 พิชญาภา มีอาหาร
สุพิชชา สีเขียว
รัฐภูมิ วงษ์นาค
ณัฐฐิกานต์ เล็กสถาน
22 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา SUVAT_SW พีรัชชัย ใจประสงค์
พงศกร เจื้อยแจ้ว
กรวิชญ์ แสงเทียน
ภัทรภพ กันทะวงค์
23 โรงเรียนสารภีพิทยาคม ISMT2 จันทนีย์ พรมปัญญา
อิทธิมนต์ สายเดช
ณัฐริดา ฟองสมุทร
ธัญญานันท์ ชัยวรรณา
24 โรงเรียนอุตรดิตถ์ แว่นยกกำลัง4 วิรัลพัชร พันไพศาล
พิมพ์พันดาว พุทธรักษ์ขิต
คุณาธิป รัตนสุวรรณ
กมนนัทธ์ สุขอร่าม
25 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี มอฮอค ภูริ แสงนวกิจ
เปี่ยมโชค พร้อมมิตร
พศิน เตชะเอราวัณ
ฐิติชญา ศรีวงค์ทอง
Voelas
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมู่ที่ 7 245 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

ฝ่ายประสานงานโครงการ

คุณณัฏฐกานต์ ผาสุข
โทร. 089-8343236
codekathon@itit.ac.th