You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม
โครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ CODEKATHON
รุ่นที่ 6
ระหว่างวันที่ 7 - 10 ก.ค. 2565
สถานที่อบรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด ขอนแก่น
ลำดับ โรงเรียน ชื่อทีม สมาชิกในทีม
1 โรงเรียนกมลาไสย RAiL เรียล เมขลา วุ่นบำรุง
วรางคณา แพงโพนทอง
วรรณภา คิดถูก
ณัฐพงศ์ กางทา
2 โรงเรียนกมลาไสย ERROR กรวิชญ์ มะลัย
จิณัฐตา วิเศษนันท์
ศุภชัย สุปัญญา
ภูบดินทร์ ภูชะ
3 โรงเรียนกัลยาณวัตร Alternative KW ญาฌาธิป วรเดชณรงค์กิจ
ธนภูมิ เศวตวงษ์
เจริญพงค์ ชุมกาแสง
ณัฐฐินันท์ จันทราษฎร์
4 โรงเรียนกัลยาณวัตร Something กิตติภณ อภัยแสน
ธนัทพศิน มีศิริ
ภัทรธิดา อินทะนิน
ศาตนันน์ วรรณพราหมณ์
5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ RASC รติมา สวัสดิ์นที
สุกฤษฎิ์ไชย ภูตะลุน
เฉลิมเกียรติ เหล่าลุมพุก
อมลวรรณ เมฆขุนทด
6 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร KTW POWER ยุวดี ทุมชะ
บัวชมพู ยาวเต่า
ธีระพล พ้นเหตุ
เจษฎาภรณ์ บุญประคม
7 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย KNW Alpha วัฒนา สิงห์ศร
ภาวินี อุ่นใจชน
จิดาภา ต้นพันธ์
กวินพัฒน์ เอ็นดู
8 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย OT knw แทนคุณ นึกชอบ
ศิวนาถ กลมลี
ธีระภัทร์ ทองเลิศวงษ์
โชติบดินทร์ ศิริพล
9 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 KKW3 Young Gen for Life ธีรัช เหมืองทอง
ชัยวัฒน์ มีอบ
ธนพล ประทุมมา
จิรวัฒน์ มุงคุณโคตร
10 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน3 KKW3 Hell Code ศตวรรษ เพียจันทร์
เกรียงไกร วรรณศรี
ชานนท์ สีอ่อนเเสง
ฉัตรมงคล ตันติวงศ์สว่าง
11 โรงเรียนขามแก่นนคร เจ๋งแจ๋ว ปีกุนทอง บุตรดีมี
ชฎาพร จันทร์เทาว์
ลลินี บุญอนันต์
ภัทรวดี ถมปัด
12 โรงเรียนชุมแพศึกษา ขอโทษครับแมวพิมพ์ พสิษฐ์ บุญโสภณ
กีรติ ชาวงษ์
ปกรณ์เกียรติ ศรีจันทร์
สัพพัญญู คำตุ้ม
13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา AingoOrganic ธีรเมธ วงศ์เตชิต
ณัฐชนน ศรีศิริ
ธนิษฐ์ ยอดสีระวงค์
ศาส์นิทัศน์ สรสิทธิ์
14 โรงเรียนท่าลี่วิทยา TENET ทักษิณ จันทาชนะ
กิตติภพ จำปาวัฒน์
ณัชชานนท์ ชาญรบ
วิศรุต พันทะบัวศรี
15 โรงเรียนบ้านไผ่ Elite กชกร กิจทะ
บัณฑิต สนธิ
ธนกฤต เสมอหน้า
ธัชกร โพธิ์สว่าง
16 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์พิทยาคม ชญานิษฐ์ ื่ชื่นภากรณ์
ชญานันท์ ชื่นภากรณ์
ณัฏฐิกา สุภาษิต
กุลกริยา คล้ายแจ้ง
17 โรงเรียนพนาศึกษา PN_Code&Design1 รัชชานนท์ เรืองจรัส
ธนภูมิ ภาษี
กฤตพจน์ ทรัพย์เฉลิม
ชัชชัย เกษียร
18 โรงเรียนพนาศึกษา PN_Code&Design2 ชัชชัย เกษียร
บุญศรี นนะศิล
ก้องเกียรติ คชพรหม
รัชชานนท์ ใจแก้ว
19 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม นักพัฒนารุ่นเยาว์ ปาณิสรา จารยุ้ย
ชวนากร บุญกุล
ระพีพัฒน์ นาหนอง
สุวิญาดา วงศ์จันทร์ลา
20 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 2Good4U ณัฐพงศ์ โอนแก้ว
ณรงค์ฤทธิ์ สาริวัน
วริสรา เกษเกษร
ณิชชา ไม้สังข์
21 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา began sumer วิมลสิริ เข็มพรมมา
นภาพร ยศธิสุทธิ์
อารีรัตน์ บุญศิริ
รัฐภูมิ ซ้อนจันดี
22 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร CozyLamp ภัควัฒน์ เก้าลิ้ม
วศิน จิตมานะ
ณธีพัฒน์ คำกอง
ณัฐกิตติ์ นามชู
23 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย eighthands ธนกฤต ตระการจันทร์
ธนรัตน์ แซ่เฮีย
จินต์ศุจี กองสะดี
วีระพงศ์ ญาณวารี
24 โรงเรียนสิรินธร A lot of damage บารมี บุญสรรค์
พรินทาน หนุนชู
รชต มณีพรรณ
ธีวสุ แอกทอง
25 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ Winterfell กิตติศักดิ์ รมย์สระน้อย
ศุภวิชญ์ ฐิติรัตนอัศว์
ธวัชชัย จันทร์ประโคน
ธนธรณ์ เหาะดอน
Voelas
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมู่ที่ 7 245 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

ฝ่ายประสานงานโครงการ

คุณณัฏฐกานต์ ผาสุข
โทร. 089-8343236
codekathon@itit.ac.th