You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

ภาพบรรยากาศ

โครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ CODEKATHON
รุ่นที่ 6
ระหว่างวันที่ 7 - 10 ก.ค. 2565
สถานที่อบรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด ขอนแก่น
Voelas
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมู่ที่ 7 245 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

ฝ่ายประสานงานโครงการ

คุณณัฏฐกานต์ ผาสุข
โทร. 089-8343236
codekathon@itit.ac.th