You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

ผลงานนวัตกรรม

โครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ CODEKATHON
รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 9 - 12 มิ.ย. 2565
สถานที่อบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัด สงขลา
ลำดับ โรงเรียน ชื่อทีม สมาชิกในทีม ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน รายละเอียด
1 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
จังหวัดสงขลา
JC Smart ด.ช.ฟิลดีย์ สารีเสะ
ด.ช.ตรอง หยัง เหงียน สาแหม
ด.ญ.ทิพย์นัดดา หนิยุหนุ๊
ด.ญ.วนุสรา ติเอียดย่อ
Smart Living Smart Aquarium system ระบบตู้ปลาอัจฉริยะหรือตู้ปลาที่สามารถตั้งเวลาให้อาหารปลาเองได้และยังสามารถวัดค่าออกซิเจนในน้ำได้เองอีกด้วย แถมการตั้งเวลาให้อาหารปลายังช่วยประหยัดเวลามากขึ้น จึงคิดค้นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาใช้สำหรับคนที่เลี้ยงปลาประกอบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือตู้ปลาอัจฉริยะ
2 โรงเรียนดารุลฟรุกอน
จังหวัดนราธิวาส
Maximum flood warner นายอาฟีร์มีน อุสมัน
นายซูฟียัน ตาเละ
นายสาเหะดาเนียล สาเหะมะหะมัด
นางสาวบารียา สะนิ
Smart Environment Intelligent Flood Alert System ระบบเตือนภัยน้ำท่วมอัจฉริยะ มีระบบเปิด-ปิดประตูน้ำอัตโนมัติ และมีการถ่ายเทน้ำไปยังเขื่อนเพื่อนำไปใช้ในการเกษตร พร้อมแจ้งเตือนผ่าน LINE
3 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
จังหวัดสงขลา
T.C. OF DREAM ด.ญ.จันทิมา สุพร
ด.ญ.ฟาติน ปาตง
ด.ญ.ณัฏฐากร วุ่นแก้ว
ด.ช.เกียรตินาคิน โลกวิจิตร
Smart Farm Smart Agriculture Dome โดมเกษตร โดมอัจฉริยะ หรือ โดมเกษตรพลังงานเเสงอาทิตย์ (Smart Agriculture Dome) ที่ระบบเซนเซอร์วัดอุณหภูมิว่า พืชได้รับแสงแดดเพียงพอ สามารถบริหารการจัดการเพาะปลูกได้ยิ่งขึ้น
4 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม
จังหวัดปัตตานี
M.U.A.K Amazing นายมุคตากีน กียะ
นายซูเบร สาและ
นายมูฮำหมัดการีมี เจะซอ
นายยูกิฟลี ดาโอะ
Smart Farm Smart Chicken Farm ฟาร์มไก่อัจฉริยะ มีระบบที่ใช้เซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ ส่งสัญญาณเตือนด้วยลำโพง หลอดไฟ รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากอุจจาระไก่มาใช้ในฟาร์มด้วย
5 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ
จังหวัดสงขลา
แอ็คทรอยด์ - Actriod นายสกล เมืองโคตร
นางสาวเนตรนภา ต่าง
นางสาวโชติกา แฝงทราย
นายภัทร นิยมเดชา
Smart Environment Smart crosswalk Smart Croswalk ระบบจราจรข้ามถนนอัตโนมัติสำหรับนักเรียน และชาวบ้านที่อยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ส่งสัญญาณเตือนด้วยหลอดไฟในการข้ามถนน ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น
6 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
จังหวัดสงขลา
Biotech นายจิรเมธ มะหะพันธุ์
นายสุธินันท์ รองพล
นายอดิเทพ สิริพรหม
ด.ช.ภานุวัฒน์ สะแม
Smart Farm Smart Farm To The Future ระบบฟาร์มปศุสัตว์อัจฉริยะ มีระบบกล้อง CCTV ตรวจดูแลสัตว์ภายในฟาร์ม ควบคุมประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติ วัดค่าความชื้น อุณหภูมิ โดยผ่านแอปพลิเคชัน Blynk IoT
7 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
จังหวัดยะลา
TAKI นายกีดาน บากา
นายอริส ดูหวะ
นายฟัตตะห์ เขตเทพา
นายฮิดายัต บูหา
Smart Farm SMART FARM อุปกรณ์วิเคราะห์คุณภาพดิน ระบบฟาร์มอัตโนมัติ มีระบบการวิเคราะห์ดิน โดยใช้ ESP32 และตรวจวัดความชื้น อุณหภูมิของดินด้วยเซนเซอร์ DHT11 ส่งสัญญาณเตือนด้วยแอปพลิเคชัน Blynk
8 โรงเรียนธิดานุเคราะห์
จังหวัดสงขลา
Invincible นางสาวธนพร บุญพันธุ์
นางสาวพิรญาณ์ สถิรกุล
นางสาวปุณณดา กรีธาสันต์
นางสาวจิดาภา บุญสิริธนา
Smart Environment ระบบต้อนรับโรงเรียน NONGTHIDA : SMART SCHOOL นวัตกรรมที่เป็นลักษณะคล้ายหุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่ตรวจการเข้ามาในโรงเรียนของนักเรียน รวมถึงมีระบบให้นักเรียน กดเจลที่ทำความสะอาดข้อมือ โดยมีใช้เซนเซอร์ตรวจจับคน พร้อมแจ้งเตือนบุคคลอื่นที่ไม่เกียวข้องด้วยลำโพง
9 โรงเรียนบ้านคูหา
จังหวัดสงขลา
bankhuha นายชินกฤต เดิมพรม
นายเทวราช นะติโย
นายณัฐกรณ์ คำสง
ด.ช.พีราวัส แซ่หิ้น
Smart Living วิลแชร์อัฉริยะ นวัตกรรมเก้าอี้วิลแชร์สำหรับคนพิการ โดยมีปุ่มบังคับทิศทาง ระบบกันล้มกันชน ระบบการทรงตัว พร้อมทั้งมีปุ่มเรียกฉุกเฉินแจ้งเตือนผ่าน LINE
10 โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
จังหวัดปัตตานี
Palmwit นายชนาธิป จันทระ
นายพีรภัทร สีทับ
นายกรกฎ พรามณี
นายวีรภัทร ราชแก้ว
Smart Environment โครงงาน ระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม ระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมที่เข้ามาในชุมชน โดยระบบจะมีเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว แจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน LINE พร้อมมีเสียงและหลอดไฟเตือน
11 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
จังหวัดสงขลา
PPK Bamboo นายศิรสิทธิ์ แซ่ลิ่ม
นายสุวรรณภูมิ ละคำภา
นายธัญ บุญชูช่วย
นายธีรนนท์ ทองสีดำ
Smart Environment ห้องน้ำสะอาดปราศจากบุหรี่ นวัตกรรมในการตรวจนับควันบุหรี่ในห้องน้ำของโรงเรียน โดยมีเซนเซอร์ตรวจจับควันในห้องน้ำ แล้วส่งสัญญาณเตือนผ่านแอปพลิเคชัน LINE ไปยังครูฝ่ายกิจการนักเรียน
12 โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ
จังหวัดสงขลา
P.N. Engineering CO. นายกรวิทย์ เหมหมิ
นายเตชากร เรืองสุวรรณ์
นายจัสติน หมัดร่วม
นายณัฐพล ยีหละ
Smart Living ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ Etirna Lavary ระบบห้องสมุดอัจฉริยะ Etirna Lavary มีระบบเซนเซอร์ในการตรวจเช็คหนังสือที่จะยืม ค้นหาหนังสือ และทำการจองคิวล่วงหน้าในการยืมหนังสือได้
13 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลา
M4 Team นายวงศธร อยู่แก้ว
นายอาณัฐ พะสุโร
นางสาวสุคนธา แก้วสุกใส
นางสาวพัสวี พงศ์สวัสดิ์
Smart Living Pertty Poppy Potdy กระถางต้นไม้อัตโนมัติ ที่มีระบบรดน้ำ และใส่ปุ๋ยได้ด้วยตนเอง มีเซนเซอร์ควบคุมความชื้น อุณหภูมิ และวัดค่าแสง เพื่อทำให้ต้นไม้สามารถดำรงชีวิตต่อไป
14 โรงเรียนมัธยมจิตจัณ
จังหวัดสงขลา
Cybernetics นายประเสริฐศักดิ์ ยิ่งมีทอง
นายสรชัช ลีตระการกุล
นายอิศม์กร ศิริพรสรรค์
นายณัฐนันท์ มะโรหบุตร
Smart Environment ระบบจารจรและวิเคราห์การจราจร ระบบจราจรและวิเคราะห์การจราจรเพื่อลดความแออัดของการจราจรในอำเภอเมืองหาดใหญ่ โดยใช้เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวของคนที่กำลังเข้ามาในโรงเรียน หรือในหน่วยงาน พร้อมทั้งลดความแออัดบนท้องถนน และเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
15 โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน
จังหวัดปัตตานี
Aziz Innovation นายอัซอารีย์ มะสัน
นางสาวสุไลดา ปัตตะเน
นายอามีน เจะบือราเฮง
นายบาซิล บาฮะ
Smart Living Security System For Home Users ระบบ Security System For Home Users นวัตกรรมรักษาความปลอดภัยที่มีระบบยืนยันตัวตน โดยจะมีระบบสแกนลายนิ้วมือขณะออกจากบ้าน และมีเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวภายในบ้าน เมื่อมีผู้บุกรุก พร้อมทั้งแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน LINE และไฟจะเปิดเองโดยอัตโนมัติ
16 โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
จังหวัดยะลา
รามันห์ศิริวิทย์ นางสาวโนรฮัสลีนาห์ ดาโอ๊ะ
นางสาวอามาณี ยะหริ่ง
นายซูฮาบูดิง ดาโอ๊ะ
นายวารุด เจะอามะ
Smart Living Detected People In And Out System ระบบตรวจจับการเข้าออกหอพักประชารัฐโรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์ ระบบที่มีเครื่องตรวจจับการเข้าออกหอพัก” ใช้ในการตรวจจับเมื่อนักเรียนเข้าออก และมีการแจ้งเตือนผ่านแอบไลน์ โดยมีการติดตั้งแผง Solarcell ใช้สลับกับไฟบ้าน
17 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลา
Woranari CWT นายสุรพงศ์ จันทรจิตต์
นางสาวศุภนุช ขุนทองปาน
นางสาวสุธิรา ชุมมิ่ง
นางสาวอาภัสรา สุวรรณชาตรี
Smart Farm MY MELON FARM ระบบฟาร์มเพาะปลูกเมลอนอัจฉริยะ ที่มีการวัดค่าปริมาณแสงให้กับพืช วัดค่าความชื้นในดิน ควบคุมปริมาณไฟฟ้าในโรงเรือน โดยควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน Blynk IoT
18 โรงเรียนวัดคลองยอ
จังหวัดสงขลา
คลองยอ นางสาวสุภัทตรา คงบัน
นางสาวธวัลยา แก้วสังข์
นางสาววรางคณา กระบัตร
นายปิยวัฒน์ แสงประสิทธิ์
Smart Living ถังขยะอัจฉริยะ ถังขยะอัจฉริยะที่คัดแยกประเภทขยะขวดพลาสติก กับเศษกระดาษ โดยเซนเซอร์กล้องในการถ่ายภาพแล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถคัดแยกขยะได้
19 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
จังหวัดตรัง
The EST นางสาวณิชา อ่อนสนิท
นางสาวข้าวขวัญ ภาคีวุฒิ
นางสาวศุภาพิชญ์ ทองย้อย
นางสาวธนาภา มนตราลักษณ์
Smart Environment นวัตกรรม ไฟมา ป่า"ไม่"หมด ไฟมา ป่า"ไม่"หมด : นวัตกรรมเครื่องตรวจจับและแจ้งเตือนอัคคีภัยในป่า โดยระบบวัดความค่าอุณหภูมิในดิน วัดค่าควันไฟ และก๊าซในอากาศ แจ้งเตือนผ่านสัญญาณไฟฉุกเฉิน
20 โรงเรียนศาสนบำรุง (สอลิหุดดีน)
จังหวัดสงขลา
ศาสนบำรุง(สอลิหุดดีน) นางสาวสุไลลา กาหลง
นางสาวอทิตยา มูณี
นางสาวฮัสลีซา บาลา
นางสาวฟิรดาว เจะหมะ
Smart Living ราวตากผ้าอัจฉริยะ ราวตากผ้าอัจฉริยะ เป็นระบบที่วัดอุณหภูมิ ความชื้นเสื้อผ้า และแจ้งเตือนเมื่อเสื้อผ้าแห้ง
21 โรงเรียนสตรียะลา
จังหวัดยะลา
เครื่องตุ๋นอัจฉริยะ นายราฟฟี่ ไชยบุญมา
นายชินภัทร เบลเลอร์
นายอาริฟ แวหามะ
นายนายสุรจักษ์ ทองมา
Smart Living Smart Kitchen เครื่องครัวในฝัน เครื่องอบ และตุ๋นอาหาร นวัตกรรมที่ทำเนื้อตุ๋นได้ง่าย เพิ่มความปลอดภัย มีการ Servo Motor ในการเปิด/ปิดฝา พร้อมทั้งแจ้งเตือนด้วยหลอดไฟ LED
22 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
จังหวัดสงขลา
Engigear นายธิภัชกร จันทภาโส
นายสิรภัทร ทัพภะ
นายอัฑฒ์วิชญ์ สงกรด
นายชญานนท์ อำพันแดง
Smart Living Smart Pills Box กล่องยาอัจฉริยะ กล่องยาที่มีระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวของคน ส่งสัญญาณเตือนว่าให้กินยาให้ตรงเวลา มีการกำหนดเวลาในการกินยาให้เหมาะสม เพื่อให้สุขภาพทางกายดีขึ้น
23 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร
จังหวัดสงขลา
Banburi นายฮนีฟ ต่วนมีเด่น
นายฮุซเซน นราธิปสกุล
นายฟะฮ์มี นะโก๊ะ
นายชนะภูมิ หมัดหมาน
Smart Living smart classroom automatic timer ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom ที่ควบคุมระบบไฟ แอร์ พัดลม และทีวีผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยกำหนด้วยระบบ Timer พร้อมแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน LINE
24 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
จังหวัดสงขลา
Esther-Bunny@YS นายจะละ ลาหู่
ภิริฎา จิตตะระ
นางสาวขวัญชนก เติมแต้ม
อาภัสร ชูชื่น
Smart Environment Protect My Flood HY City ระบบป้องกันน้ำท่วมในอำเภอหาดใหญ่ อ้างอิงข้อมูลจากแผนที่ทางน้ำ และคลองสายต่าง ๆ โดยเตือนภัยผ่านเซนเซอร์วัดระดับน้ำ เมื่อมีภัยน้ำท่วมมา จะมีสัญญาณไฟเตือนขึ้นมา
25 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
จังหวัดสงขลา
BE-WATER@YS นายอิสรภาพ แซ่เห่ง
นายรวิพจญ์ เพียรทองสงฆ์
นายอนันดา ศิลปโชติ
นายภูวดล​ ชู​ประดิษฐ์​
Smart Living Smart Water Quality Meter Smart Water Quality Meter : นวัตกรรมตู้กดน้ำดื่มอัจฉริยะที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียน โดยมีระบบกรองน้ำดื่ม และวัดค่าความขุ่น ตะกอนในน้ำดื่มได้
Voelas
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมู่ที่ 7 245 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

ฝ่ายประสานงานโครงการ

คุณณัฏฐกานต์ ผาสุข
โทร. 089-8343236
codekathon@itit.ac.th