You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

ผลงานนวัตกรรม

โครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ CODEKATHON
รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 16 - 19 มิ.ย. 2565
สถานที่อบรม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช
ลำดับ โรงเรียน ชื่อทีม สมาชิกในทีม ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน รายละเอียด
1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
KN-Amity ด.ช.ธิติสรณ์ ไชยกำจร
ด.ช.คุณภัทร ชูใหม่
ด.ช.เมธิชัย งอกคำ
ด.ช.ธนกฤต แวววรรณจิตร
Smart Environment FWD : Flood Warning Device ระบบเตือนภัยน้ำท่วม FWD มีเซนเซอร์วัดความชื้นอุณหภูมิ และระดับน้ำเป็นหลัก สามารถส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชัน LINE ทั้งเสียงและรูปภาพ
2 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
PPOS นายรชต อธิคมานนท์
นางสาวธันย์ชนก รักษาพล
นายรัฐภูมิ ปานเหลือ
นายเชษฐวิทย์ จันทร์ทิพย์
Smart Environment ถังขยะอัจฉริยะ ถังขยะอัจฉริยะ มีการแยกขวดพลาสติก กับขวดโลหะ ทำให้การทิ้งขยะสะดวกสบายขึ้น ประหยัดเวลา โดยใช้เทคโนโลยีเซนเซอร์ Ultrasonic ที่ตรวจขยะ และใช้ Webcam AI ตรวจแยกประเภทขยะ
3 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
ราดหน้าน้ำตก นางสาวกานต์สิรี ลัดเลีย
นางสาวชญาดา สมมาตย์
นางสาวสวันตี ภูมาชีพ
นางสาวจุฑามาศ กาซอ
Smart Farm Demeter System Demeter System เป็นระบบประกอบการทำเกษตรกรรมเพื่อยกระดับความปลอดภัยและสะดวกสบายต่อการดูแลปกป้องสวน ไร่ และพื้นที่ส่วนบุคคลที่มีต้นไม้จำ นวนมาก ด้วยการจับภาพและเก็บข้อมูลจากกล้องและชุดคำ สั่ง OpenCV ที่ให้ความแม่นยำ สูง มีการจัดเก็บข้อมูลประเภทอื่นๆที่เอื้อต่อการเกษตรและป้องกันอันตรายจากมนุษย์ สัตว์ และภัยพิบัติทาง ธรรมชาติ
4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
4UniteFolder นางสาวสุพัตรา รองเมือง
นางสาวอภิวรรณ พิทักษ์กาญจน์
นางสาวธนพร กองทอง
นายฐานพัชร์ ทิพย์เที่ยงแท้
Smart Community Smart Discipline ระเบียบ อัจฉริยะ ระบบตรวจสอบการขับขี่จักรยานยนต์เข้า-ออกในโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยแก่นักเรียน โดยจะมีเซนเซอร์ PIR ตรวจจับการเคลื่อนไหว พร้อมแจ้งเตือนด้วยสัญญาณหลอดไฟ และเสียงลำโพง
5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
จังหวัดยะลา
alpha team นายรังสรรค์ ช่วยอินทร์
นายซูเปียน เจะแม
นายยอดอาวุธ อยู่สถิตย์
นายนูรุลฮูดา เปาะจิเส็ง
Smart Farm COW Smart Farm ระบบ Cow smart famer สาเหตุ ที่นำ คอกวัวมาประยุกต์เป็นนวัตกรรมใหม่ เพราะว่าตามชนบทมีคนเลี้ยงวัวเป็นจำ นวนมาก แต่หลายๆที่ยังใช้ระบบการเลี้ยงวัวแบบเก่าอยู่ จึงมีการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงวัวแบบเก่า ให้มันเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยนำเซนเซอร์ Servo มาทำประตูปิดคอก เซนเซอร์ตรวจนับจำนวนสัตว์ในคอก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก
6 โรงเรียนชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช
NuM lai PuB ด.ช.นนทวัฒน์ ทิพพิลา
นางสาวชาลิสา ไชยเดช
ด.ช.นราธิป ช่อสม
นางสาวบุญสิตา นาคเกลี้ยง
Smart Environment ระบบเตือนภัยน้ำท่วม Flood Warning ระบบเตือนภัยน้ำท่วม โดยมีหอเตือนภัยที่มีหน้าที่ส่งสัญญาณเสียงเตือนภัย พร้อมมีไฟกะพริบ ซึ่งหลักการทำงานจะใช้เซนเซอรืวัดระดับน้ำที่เป็นอันตราย พร้อมแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน LINE
7 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์
จังหวัดตรัง
TRS2 นายชัยมงคล นักฟ้อน
นายณวัฒน์ โพธิขำ
นางสาวปาริฉัตร คุณาธรรม
นายกัมปนาท ทักษ์เเก้ว
Smart Environment แผงดักจับมลพิษ แผงดักจับมลพิษ โดยมีการใช้เซนเซอร์ตรวจจับควันก๊าซ จะมีการส่งสัญญาณเตือนด้วยหลอดไฟ และลำโพง พร้อมแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน LINE
8 โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตัน มูลนิธิ
จังหวัดยะลา
OCTAGRAM นายซุกรัน อีดรีส
นายอัสมีน โสสะ
นายมูฮัมมัดอามีน มามะ
นายอาลียัส โอ๊ะ
Smart Farm Smart Durian Farm นวัตกรรมใหม่ Smart Durian Farm จะมีระบบรดน้ำต้นทุเรียนอัตโนมัติ โดยใช้ Servo Motor และระบบเซนเซอร์ตรวจจับความชื้น อุณหภูมิในดินว่ามีความชื้นน้อย ระบบจะมีการรดน้ำให้อัตโนมัติ
9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
จังหวัดนครศรีธรรมราช
EG TUS นายธนาธิป ชาวนาดอน
นางสาววริศรา คงผอม
นางสาวสิริพร รัชโทมาศ
นายกนกพล ทองจูด
Smart Living นวัตกรรม Safety Walker ระบบต้นแบบแจ้งเตือนอุปกรณ์ช่วยเดินของผู้สูงอายุ ระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุ ส่งเสียงสัญญาณเตือนผ่านลำโพง และแสดงหลอดไฟ พร้อมแจ้งเตือนผ่าน LINE เมื่อมีการหกล้มในผู้สูงอายุ รวมทั้งมีระบบบันทึกข้อมูลสุขภาพ เพื่อตรวจสอบ และดูแลผู้สูงอายุภายในบ้าน
10 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
TS_TECH 4 นายปุญญาพัฒน์ อินทรณรงค์
นายภานุมาศ ภาคภูมิพงศ์
นายพิสุทธิ์ สุภาวดี
นายผดุงเดช เพชรอ่ำ
Smart Environment Smart pool Villa Smart pool Villa ระบบเตือนภัยอัตโนมัติสำหรับเด็กเล็ก ระบบจะส่งสัญญาณไฟกระพริบ และเสียงแจ้งเตือนผ่านลำโพง เมื่อเด็กเล็กจมน้ำ พร้อมส่งรูปภาพไปยังผู้ปกครองผ่านโทรศัพท์มือถือ
11 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
Smart kid นายปริวัฒน์ ทองแท้
นายพงศ์พิสุทธิ์ เทพทอง
นางสาวตัสนีม จงรักษ์
นายปัณณวรรธ ชูสุวรรณ
Smart Community กระชังปลาอัจฉริยะ (Smart Fish Cage) กระชังปลาอัจฉริยะ (Smart Fish Cage) ระบบฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาอัจฉริยะ ควบคุมปริมาณน้ำในฟาร์ม เมื่อน้ำที่มีสารเคมีเจือปนเข้ามา ระบบจะมีการระบายน้ำเหล่านั้นออก พร้อมเก็บข้อมูลอุณหภูมิ ค่าความเข้มของแสงภายในน้ำ เพื่อการเพาะพันธุ์ปลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
จังหวัดยะลา
BAIII นายอัมมาน อาแว
นายอับบาส ดือราแม
นายอัฟฟาน พิทักษ์คุมพล
นายบาซีร เซะมิง
Smart Farm Smart Cow Farm Smart Cow Farm : ระบบฟาร์มเลี้ยงโคขุนอัจฉริยะ สามารถนับจำนวนโคขุน คำนวณปริมาณอาหาร การเปิด/ปิดประตูคอก พร้อมการแจ้งเตือนผ่าน Line
13 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
Nerd United นายพชรพล เจริญ
นายบัญญพนธ์ เมฆเจริญวิวัฒนา
นายชนวัตร เเป้นคง
นายณัฏฐสิทธิ์ วงษ์ปรางค์
Smart Environment Smoking Alert ระบบตรวจจับควันบุหรี่ในห้องน้ำผู้ชายภายในโรงเรียน เพื่อลดอันตรายแก่นักเรียนคนอื่นๆ โดยมีเซนเซอร์ตรวจจับควันบุหรี่ พร้อมแจ้งเตือนผ่านลำโพง และหลอดไฟ
14 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
จังหวัดภูเก็ต
PKW Strengthens Society นายคเชนทร์​ชัย ใจกล้า​
นายกฤติพงศ์ ทรงยศ
นางสาวปวันวรีย์ ก้อนทรัพย์
ด.ญ.ชุติกาญจน์ ศฤงคาร์นันต์
Smart Environment Smart Controls Smart control ระบบโปรแกรมที่จะช่วยควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้าน หรือชุมชน และจะคอยดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้งาน โดยแจ้งเตือนผ่านลำโพง และสัญญาณไฟ
15 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลา
WCSS Team นายวรรณพรต ทัสสโร
นายธนกฤต พุ่มเล่ง
นายกิตติธัช วีรเดชะ
นายกฤษดา ราชเมืองฝาง
Smart Farm ระบบฟาร์มกัญชาอัตโนมัติ Smoke Weed With Autopilot and a Great Community ระบบฟาร์มกัญชาอัตโนมัติ ที่มีการทำงานตั้งค่าการรดน้ำ วัดค่าอุณหภูมิ ความชื้นในดิน โดยแจ้งเตือนให้เกษตรกรทราบ แล้วทำการวางแผนการเพาะปลูกกัญชาได้ในอนาคต
16 โรงเรียนวังหินวิทยาคม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ว.ค ช่อศรีตรัง นางสาวฝนทิพย์ สงพราหมณ์
นางสาวปุณยนุช แก้วแกมทอง
นายจักรกฤษณ์ ศรีระษา
ด.ญ.ภัทรธิดา รังศรี
Smart Farm ฟาร์มไก่อัตโนมัติ Smart Chicken Farm ระบบฟาร์มไก่อัตโนมัติ ที่สามารถตรวจสอบความสว่าง วัดค่าอุณหภูมิ การให้อาหาร โดยมีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน LINE และสั่งการผ่านสมาร์ทโฟนได้
17 โรงเรียนวังหินวิทยาคม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
Mindset ว.ค นางสาวชุติกาญจน์ อาลิแอ
นางสาวนภัสสร ศรีสุวรรณ์
นายจักรภพ วงศ์ดี
ด.ช.ธนากร บุญช่วยแก้ว
Smart Environment ระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ ปลอดภัยไว้ก่อน ระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ ที่มีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน LINE ไปยังเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือตำรวจในพื้นที่ และประสานงานกับการทำงานของกล้อง CCTV ตรวจพื้นที่ต่าง ๆ ตามชุมชน
18 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
Da God Lookmee นายศุภกร ยี่มี
นายเนติธร ขาวมะลิ
นายปิยศักดิ์ คงทอง
นิพัท ตันติพุฒิกุล
Smart Environment Sort And Go For A Better Life And The Better World Sort And Go : นวัตกรรมถังเก็บขยะหน้ากากอนามัยที่ตรวจสอบ และคัดแยกขยะ โดยมีระบบกล้องที่จับภาพแยกขยะ และส่งสัญญาณเตือนว่าถังขยะเก็บปริมาณขยะเต็มแล้ว
19 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
AMC Geek Squad หนุ่มไอทีขี้อาย นายสิทธิกร พินทอง
นายธีร์ปภัฎ ทองอยู่
นายนิติวัฒน์ โภคะสวัสดิ์
ด.ช.ศิลปิน ทับเพ็ชร์
Smart Environment เครื่องบำบัดน้ำอัจฉริยะ เครื่องบำบัดน้ำอัจฉริยะ หรือเครื่องแก้ไขน้ำเสียอัตโนมัติ มีส่วนช่วยในการอุปโภคบริโภคน้ำของคนในชุมชนต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้เซนเซอร์วัดค่า TDS และเซนเซอร์วัดค่า PH เพื่อตรวจสอบน้ำที่ใช้อุปโภค หรือบริโภค ให้มีความสะอาด และถูกหลักสุขอนามัย
20 โรงเรียนศรียาภัย
จังหวัดชุมพร
NaRaK.py นายธนพัฒน์ แช่มเทศ
นางสาวจิดาภา พ่วงแม่กลอง
นางสาวสิตานัน เยาวยัง
นางสาวณัฏฐณิชา จามจุรี
Smart Environment NaRaK’s Smart Green Factory ระบบโรงงานสีเขียว ที่มีการอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นของน้ำเสียที่ออกจากโรงงาน โดยถ้าหากมีพบของเสียในน้ำ แจ้งเตือนผ่านลำโพง ในขณะเดียวกันจะมีเซนเซอร์ตรวจจับแก๊สที่เป็นอันตราย เพื่อบุคคลที่ทำงานในโรงงานมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
21 โรงเรียนศรียาภัย
จังหวัดชุมพร
ข้าวมันไก่อร่อยดี ด.ช.ปวริศ ถึงวิสัย
ด.ช.ครวัฐ ฟองสุวรรณ
ด.ช.พิทักษ์พงศ์ ง่วนชู
ด.ช.ภูวเดช ตะโกท่า
Smart Environment SLPS (Smart life protect software) ระบบการแจ้งเตือนการล้มของผู้สูงอายุ โดยมีเซนเซอรืตรวจจับความเร็วในการเดินของผู้ใช้มีความเร็วกว่าที่กำหนดไว้ และติดจีพีเอสไว้เพื่อจะได้รู้ตำแหน่งของผู้ใช้ ระบบจะสั่งการให้ส่งเสียงดังและส่องแสงเพื่อหากมีคนอยู่ในบริเวณนั้นจะได้มาช่วยผู้ใช้ที่ล้มอยู่ได้ ถ้าไม่มีการกดปุ่มตัวเครื่องภายในเวลาที่กำ หนด(1นาที)จะแจ้งเตือนไปในไลน์เพื่อแจ้งให้ทราบว่าผู้สูงอายุล้มจะได้ช่วยได้ทัน
22 โรงเรียนสตรีทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
สตรีทุ่งสง นายธนบดี กาญชนโอษฐ์
นางสาววรรธมน ทับเที่ยง
นายสิทธิฃัย หอมหวล
ด.ช.ณัฐชานนท์ แก้วอุดม
Smart Farm หุ่นยนต์ทางการเกษตร (ซีบิลล์) หุ่นยนต์ทางการเกษตรซีบิลล์ มีระบบเซนเซอร์วัดความชื้น วัดค่า PH วัดค่าแร่ธาตุในดิน ช่วยทำให้การทำการเกษตรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
23 โรงเรียนสตรีทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
STSS นายทศวรรษ อุดมศักดิ์
นายพงศกร กรุณา
นายญาณากร แก้วบรรจง
นายเบญจพล ยกกระบัตร
Smart Environment ระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติ (Notification Disaster) ระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติ Notificatoon Disaster ระบบที่สามารถแจ้งเตือนภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวรับมือทันต่อภัยที่จะเกิดขึ้น โดยใช้เซนเซอร์ตรวจจับการสั่นสะเทือนของพื้นดิน แล้วแจ้งเตือนด้วยสัญญาณไฟ
24 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
Multiverse of Security นายธิระพงษ์ คงศรี
นายวงศธร แซ่เฮ่า
นายกฤษติพงศ์ กิ้มเส้ง
ด.ช.สกล ธานีรัตน์
Smart Living Ultra Home security Ultra Home security : นวัตกรรมระบบป้องกันภัยอันตรายภายในบ้านสำหรับผู้มีความบกพร่อง โดยมีระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว ระบบจับภาพ พร้อมแสดงสัญญาณเสียงเตือน และบันทึกข้อมูลเป็นวิดีโอได้
25 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
จังหวัดกระบี่
UMbulance นายภาสวิชญ์ ทองร่วง
นายชญานนท์ กุมมาระกะ
นายขรรค์เพ็ชร เพ็ชรเรือนทอง
นายธีร์ อนุสรณ์​ศาสน์
Smart Environment Ambulance Smart Navigation ระบบจัดการกู้ภัยอัจฉริยะ โดยการทำงานหลักๆจะประกอบด้วย ระบบขอทางล่วงหน้าสำหรับรถกู้ภัย โดยใช้สัญญาณไฟLEDที่ติดตามถนนในมุมที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ระบบติดต่อกู้ภัยฉุกเฉินที่ลดขั้นตอนในการสอบถามข้อมูลเพื่อลดขั้นตอนในการทำงานของกู้ภัย ให้ทำงานได้ไวขึ้น เพราะกลุ่มเรา เห็นถึงความสำคัญของหน่วยงานกุ้ภัยที่ต้องช่วยเหลือประชาชน เพราะสำหรับกู้ภัย เวลาเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด
Voelas
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมู่ที่ 7 245 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

ฝ่ายประสานงานโครงการ

คุณณัฏฐกานต์ ผาสุข
โทร. 089-8343236
codekathon@itit.ac.th