You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

ผลงานนวัตกรรม

โครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ CODEKATHON
รุ่นที่ 5
ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2565
สถานที่อบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัด พิษณุโลก
ลำดับ โรงเรียน ชื่อทีม สมาชิกในทีม ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน รายละเอียด
1 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
จังหวัดกำแพงเพชร
powerpuff นางสาวถิรดา ถมนาม
นางสาวกันตา วงษ์สาคร
นางสาวภัทรพร ทองนวล
นายเกียรติภูมิ อุดมโชตพิพัฒน์
Smart Living เก้าอี้ป้องกันอาการออฟฟิศซินโดรม เก้าอี้ป้องกันอาการออฟฟิศซินโดรม : เก้าอี้อัจฉริยะที่มีระบบตรวจจับท่านั่งของบุคคลในแต่ละอิริยบถ โดยโดยถ้าบุคคลมีท่านั่งที่ไม่เหมาะสม จะมีการแจ้งเตือนด้วยเสียงออกจากลำโพง
2 โรงเรียนคลองลานวิทยา
จังหวัดกำแพงเพชร
The four musketeers นายกฤษดา วัดทะโล
นางสาวจารุวรรณ หลักทรัพย์
นางสาวปราณี แซ่ย่าง
นางสาวอองซาง ม้าเจริญตระกูล
Smart Living Intelligence for Riders Intelligent for Riders ระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ เพียงสวมหมวกกันน๊อคที่ศรีษะระบบจะทำการตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ หากมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเครื่องยนต์จะไม่สามารถทำงานได้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งระบบที่ช่วยลดอุบัติเหตุทางท้องถนนได้
3 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม
จังหวัดสุโขทัย
YOLO นายเมธา ทองอยู่
นายวรพล เสนเกตุ
นายอัษฎา ชูแผ้ว
นายณฐวัฒน์ นรโคตร
Smart Living Smart Bed Smart Bed เตียงนอนสำหรับผู้ป่วยติดเตียงสำหรับป้องกันเชื้อรา โดยใช้แนวคิดบอร์ด Kidbright เซนเซอร์วัดค่าความชื้นว่า ผู้ป่วยมีการปัสสาวะ หรืออุจจาระเลอะที่เตียง หรือไม่ ถ้าหากมี จะมีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน LINE
4 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
จังหวัดพิษณุโลก
Good JOP นางสาวชาลิสา อินทะชุบ
นางสาวศิรประภา พรมเทศ
นางสาวแก้วญาดา ขลุ่ยนาค
นางสาวศศิร์อร วณิชยกุลพงศ์
Smart Living Alzheimer’s Smart Wristband Alzheimer’s Smart Wristband Wristband อัจฉริยะสำหรับติดตามผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ กรณีผู้ป่วยฯอยู่ห่างจากผู้ดูแลเกินกว่าขอบเขตที่กำหนด ระบบจะแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่นพร้อมกับทำการระบุพิกัดผู้ป่วยฯ เพื่อให้ผู้ดูแลตามหาได้อย่างทันท่วงที
5 โรงเรียนตากพิทยาคม
จังหวัดตาก
ลูกพระเจ้าตากแกร่งกล้า นายผดุงเดช ดลสา
นายวสุ อินทะโย
นายจิโรจน์ ขำกระแสร์
นายรัชชานนท์ ทิพทามูล
Smart Farm นวัตกรรม "ไก่ป่วยพี่มาแล้ว !!!" นวัตกรรมการเลี้ยงไก่ ที่สามารถวิเคราะห์สุขภาพของไก่ โดยมีเซนเซอร์ตรวจจับสีของหงอนไก่ มีการกำหนดน้ำที่มียาผสม เพื่อป้องกันโรคให้กับไก่ในฟาร์มให้มีสุขภาพแข็งแรง และมีบอร์ด Kibright ในการควบคุมสั่งการและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ
6 โรงเรียนตากพิทยาคม
จังหวัดตาก
องครักษ์พิทักษ์ตากสิน นายณัฐพงษ์ ภิรมย์ทอง
นายนิธิโชติ อิ่มแสง
นายภีมภวิษย์ สว่างเรืองศรี
นายธนพล เกสะวัฒนะ
Smart Community D.D.D(Drowsy Driving Detector) D.D.D(Drowsy Driving Detector): ระบบป้องกันอาการหลับในขณะขับขี่รถยนต์ โดยระบบจะมีกล้องที่ตรวจจับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ถ้าหากผู้ขับขี่เกิดอาการหลับใน จะมีการแจ้งเตือนด้วยเสียง และส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน LINE
7 โรงเรียนเถินวิทยา
จังหวัดลำปาง
ทีดับเบิ้ลยูเอส นางสาวพิมพ์ชนก สิงห์ทอน
นางสาวทิพปภา ชัยวิลยศ
นางสาวฐิติพร ใจมา
นางสาวมัลลิกา กลิ่นเดช
Smart Farm Smart Orange Farm การปลูกส้มเกลี้ยง Smart Orange Farm การปลูกส้มเกลี้ยง ระบบการคัดผลส้มเกลี้ยง โดยการใส่ผลส้มไหลตามทาง จากนั้นจะมี RBG Color Sensor คัดสีของผลส้ม ถ้าสีของผลส้มอยู่ในเกรด A จะมี Servo Motor ในการปัดลงในตะกร้าที่มีการแบ่งไว้ 4 ตะกร้า
8 โรงเรียนบ้านลานกระบือ
จังหวัดสุโขทัย
LKBB ด.ช.ภูสิทธิ์ เหล่าเลิศ
ด.ช.ธนภัทร สูงชัยภูมิ
ด.ช.ทิมนกร คำปัน
ด.ช.ปิยพัทธ์ เทียบหนอง
Smart Farm Happy Chick เครื่องฟักไข่อัตโนมัติ Happy Chick กล่องการฟักไข่อัจฉริยะ ที่สามารถตรวจสอบอุณหภูมิของการฟักไข่ได้ โดยใช้กล้อง WebCam ในการตรวจสอบ และมีระบบเซนเซอร์เปิดพัดลมระบายอากาศได้
9 โรงเรียนผดุงราษฎร์
จังหวัดพิษณุโลก
เด็กฉลาดอัด4 นายธนพล ชมภูผา
นายอธิพันธ์ เเต้มทองทา
นายจิรภัทร คำเป๊ก
นายศุภกร กลิ่นทอง
Smart Farm ฟาร์ม อิน คอนโด ฟาร์ม อิน คอนโด ระบบฟาร์มเล็กๆ ที่ทุกคนสามารถปลูกพืชการเกษตรได้ในพื้นที่ขนาดเล็ก และไม่ต้องใช้แรงงานคนเยอะ สามารถเพาะปลูกได้ในพื้นที่ห้องพัก หรือคอนโดมิเนียมได้
10 โรงเรียนผดุงราษฎร์
จังหวัดพิษณุโลก
4U นายอภิวิชญ์ สีโพโต
นายธนกูล กุหลาบ
นายวุฒินันท์ คงสกุล
นายนนทกร สิทธิ์ขุนทด
Smart Environment Smart Electrical System ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ นวัตกรรม Smart Electrical System ในห้องเรียน เพื่อประหยัดไฟ พร้อมกับมีระบบเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าอัตโนมัติ โดยสั่งการผ่าน Raspberry Pi ตรวจจับความเคลื่อนไหว หากไม่มีคนอยู่ ระบบจะทำการปิดไฟให้อัตโนมัติ
11 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา
จังหวัดเลย
Computer baby นายอนุสรณ์ โสดวิลัย
นางสาวชัญญานุช จันทร์ภิรมย์
นางสาวมลพิลา น้ำนวล
นางสาววิชาดา แก่นคุณขำ
Smart Community Safty Train Accident ระบบรักษาความปลอดภัยคนข้ามรางรถไฟ และขบวนรถไฟ Safty Train Accident ระบบรักษาความปลอดภัยคนข้ามรางรถไฟ และขบวนรถไฟ โดยระบบจะมีเซนเซอร์ตรวจจับรถไฟในระยะ 700-1200 เมตร จะส่งสัญญาเตือนและปิด ไม้กั้นลง หรือ ถ้ามีรถที่ติดกลางทางรถไฟ ทั้งจากความขัดข้องของตัวรถ หรือจากตัวผู้ขับไม่ว่าจะโรคประจำตัว หรืออื่นๆ ตัวระบบก็จะสั่งให้ไฟสัญญาณทำงานเตือนรถไฟ ให้เบรคก่อนจะเกินระยะปลอดภัยนั่นเอง
12 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
จังหวัดพิจิตร
TEOS นางสาวสิรามล สังขพงษ์
นายสุภวัฐณ์ คำนํ้าปาด
นายศุภกร อินทสระ
นายภูริช ภัทรประดิษฐ
Smart Farm เครื่องคัดแยกคุณภาพ และขนาดของมะนาว เครื่องมือคัดมะนาวอัตโนมัติ ที่มีการใช้เซนเซอร์ Servo Motor ในการปัดลูกมะนาวลงตามเกรดที่ได้มีการแยกเป็นตะกร้าไว้โดยใช้กล้องในการคัดเลือกลูกมะนาว
13 โรงเรียนพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์
โรงเรียนพิชัย 1 นางสาวสุมิตา นวลแหยม
นายจุลจักร ชูมิตร
นายบุญยฤทธิ แสงสอน
นางสาวรัชชาพร บัวนุช
Smart Living ระบบเตือนภัยเด็กติดภายในรถ ระบบเตือนภัยเด็กติดภายในรถ กรณีผู้ปกครองให้บุตรหลานอยู่ในรถยนต์ตามลำพัง หรือ หลงลืมว่ามีบุตรหลานอยู่ในรถยนต์ ระบบจะตรวจจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หากมีปริมาณที่จะก่อให้เกิดอัตราย ระบบจะแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน LINE ไปยังเจ้าของรถยนต์ทันที
14 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก
Black knight นางสาวศศิภา ใจทัน
นายวศวัชร์ สายบัวต่อ
นายปาฏิหาริย์ ประสงค์ผล
นายศุภณัฐ สุวรรณวัจน์
Smart Environment ระบบแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุภัยพิบัติดินถล่มอัจฉริยะ ระบบแจ้งเตือน มีการเก็บข้อมูลจากสถานีวัดค่าสภาวะการอุ้มน้ำในดิน และปริมาณน้ำฝนใน 24 ชม. แล้วทำการวิเคราะห์ เพื่อพยากรณ์โอกาสการเกิดเหตุดินถล่มในพื้นที่เสี่ยง และมีการใช้ AI มาช่วยทำนายข้อมูล พร้อมส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE
15 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม
จังหวัดเพชรบูรณ์
Ready Player four นายชาคริต กองแก้ว
นายศาสตรา อินประสาท
นายเตชินท์ หุมอาจ
นายกรวิชญ์ พรหมเมศ
Smart Living เครื่องกระโดดเชือกอัจฉริยะ (smart jump) เครื่องกระโดดอัจฉริยะ จะเป็นอุปกรณ์ที่ติดตามกิจกรรมการกระโดดเชือกประจำวันของเราและจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ และจะส่งข้อมูลไปยังเบราว์เซอร์ตามเวลาจริงในขณะที่เรากระโดด เราสามารถดูข้อมูลนั้นบนเบราว์เซอร์ของแล็ปท็อปorสมาร์ทโฟนของเราเอง จะแสดงจำนวนการกระโดด อัตราความเร็วในการกระโดดต่อนาทีว่าได้กี่ครั้ง และแคลอรีที่เผาผลาญไปมีจำนวนเท่าไร
16 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม
จังหวัดเพชรบูรณ์
Super Novice ด.ช.กฤติธี พาลาสี
ด.ช.เจษฎาพร ไสยราช
ด.ญ.กนกพร ก้อนแพง
ด.ญ.ศิริวรรณ พรมสิงห์
Smart Farm เครื่องห่อมะม่วงอัตโนมัติ เครื่องห่อมะม่วงอัตโนมัติ มีการใช้เซนเซอร์เสียงในการตรวจสอบได้ว่าใกล้ถึงผลมะม่วง จากนั้นใช้ Servo Motor ในการควบคุมอุปกรณ์เพื่อหนีบผลมะม่วงใส่ลงไปในพลาสติกให้ห่อหุ้มได้ เป็นการป้องกันแมลงและเพื่อผิวที่สวยงามของผลมะม่วง ทำให้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
17 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
จังหวัดพิจิตร
โมกข์งาม_Smart_Student ด.ช.ธีรภัทร เจนประโคน
ด.ญ.พรจรัส บุราคร
ด.ญ.ธารธารา เขียวแก้ว
ด.ญ.กวิตา สุขเลิศ
Smart Farm หุ่นยนต์ตากข้าวอัจฉริยะ หุ่นยนต์ตากข้าวอัจฉริยะ เป็นนวัตกรรมที่มีการใช้ล้อเลื่อนทำเป็นตัวหุ่นยนต์พรวนเมล็ดข้าว โดยมีเซนเซอร์วัดค่าความชื้นของเมล็ดข้าว แจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน LINE และมีกล้องเชื่อมต่อกับ Raspberry Pi ไปยังแอป Blynk เพื่อตรวจดูอุณหภูมิ และค่าความชื้นได้อีกด้วย
18 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม
จังหวัดพิจิตร
โมกข์งาม_Smart_Girl นางสาวลลิตา โคจิ๋ว
นางสาวพิมพ์ณัฐชา เพชรต่อม
นางสาวอริสา ทับชุ่ม
ด.ญ.โสภาณภัทร ประสิทธิ์นอก
Smart Living เรือขับเคลื่อนอัจฉริยะ (Intelligent Power Boat) เรือขับเคลื่อนอัจฉริยะ (Intelligent Power Boat) เป็นเรือที่มีการใช้เซนเซอร์เสียงตรวจจับปลาที่เคลื่อนไหว แล้วทำการให้อาหารผ่าน Servo Motor เพื่อทำให้ประหยัดเวลา และทำให้ปลาได้สุขภาพที่ดี มีการเติบโตที่มีประสิทธิภาพ
19 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
PCSHSPL นายปรัชญา​พงษ์​ มโน​ศิลปกร
นายน่านฟ้า ขุนทวี
นายภาณุพงษ์ สภานนท์
นางสาวอธินินท์ธาดา ยศรัตธนันท์
Smart Living Smart Bed For Bedridden Patients ระบบเตียงอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยติดเตียง Smart Bed For Bedridden Patients ระบบเตียงอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยติดเตียง เป็นนวัตกรรมในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ป้องกันแผลกดทับ โดยมีการเชื่อมต่อ Raspberry Pi กับมือถือของผู้ใช้งาน สั่งการผ่าน Servo Motor ให้เตียงมีความเอียงทำให้ผู้ป่วยไม่เป็นแผลกดทับในบริเวณเดิมที่นานจนเกินไป พร้อมทั้งมีแอปพลิเคชัน Blynk ในการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแล
20 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
จังหวัดสุโขท้ย
SSR2 นางสาวพิชญาภา มีอาหาร
นางสาวสุพิชชา สีเขียว
นายรัฐภูมิ วงษ์นาค
นางสาวณัฐฐิกานต์ เล็กสถาน
Smart Living คอกเด็กอัจฉริยะ คอกเด็กอัจฉริยะ จะช่วยดูแลเด็กเล็ก โดยมีเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว หากพบว่ามีเด็กที่เคลื่อนไหวออกจากที่คอก จะส่งสัญญาเตือนผ่านแอปพลิเคชัน LINE ไปยังผู้ปกครองของเด็กเล็ก เพื่อช่วยให้ความสะดวก ลดภาระค่าใช้จ่าย และคลายความกังวลของผู้ปกครองได้
21 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
จังหวัดสุโขท้ย
SSR1 นายกฤษณพล เหมราช
นางสาวชมพูนิกข์ มีมาก
นางสาวนวินดา ลิ่มภูษิตเจริญ
นายเชิดศักดิ์ พึ่งกริม
Smart Environment เครื่องแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม (Flood Warning Device) เครื่องแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม (Flood Warning Device) ในจังหวัดสุโขทัย ประสบภัยน้ำท่วมเกือบทุกปีในฤดูฝนก่อนเกิดน้ำท่วมต้องมีเจ้าหน้าที่จำนวนมากผลัดเปลี่ยนเวร กันเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำ ซึ่งเป็นการใช้บุคลากรและค่าจ้างเพิ่มมากขึ้น โดยหลักการทำงานของนวัตกรรม จะมีเซนเซอร์วัดระดับน้ำ ถ้าหากมีระดับน้ำที่อยู่ในเกณฑ์อันตราย แจ้งเตือนด้วยเสียงลำโพง
22 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
จังหวัดสุโขทัย
SUVAT_SW นายพีรัชชัย ใจประสงค์
นายพงศกร เจื้อยแจ้ว
นายกรวิชญ์ แสงเทียน
นายภัทรภพ กันทะวงค์
Smart Living Ocularable ดวงตาไฟนำทางอัจฉริยะ นวัตกรรม Ocularable จะสามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางและอุปสรรคต่าง ๆ ได้ โดยใช้เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว หากพบสิ่งกีดขวาง จะส่งเสียงลำโพงเตือนมา ซึ่งจะทำให้ผู้พิการสามารถดำรงชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย โดยไร้ผู้ดูแลในการนำทางได้
23 โรงเรียนสารภีพิทยาคม
จังหวัดเชียงใหม่
ISMT2 นางสาวจันทนีย์ พรมปัญญา
นางสาวอิทธิมนต์ สายเดช
นางสาวณัฐริดา ฟองสมุทร
นางสาวธัญญานันท์ ชัยวรรณา
Smart Farm เครื่องคัดขนาดลำไย เครื่องคัดขนาดลำไย จะใช้ผลของลำไยในการคัด โดยการเจาะช่องขนาดลำไยที่ได้ลูกใหญ่ เกรดเอ เกรดบี เกรดซี ซึ่งจะทำให้เกษตรกรทำงานได้ง่ายขึ้น คัดแยกลำไยและง่ายต่อการส่งออก
24 โรงเรียนอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
แว่นยกกำลัง4 ด.ญ.วิรัลพัชร พันไพศาล
ด.ญ.พิมพ์พันดาว พุทธรักษ์ขิต
ด.ช.คุณาธิป รัตนสุวรรณ
ด.ช.กมนนัทธ์ สุขอร่าม
Smart Living เครื่องดูแลรักษารองเท้า SHUNAEB นวัตกรรมเครื่องดูแลรักษารองเท้า จะมีการใช้เซนเซอร์วัดระดับอุณหภูมิ และความชื้นของรองเท้า ถ้าหากรองเท้ามีค่าความชื้นมีกลิ่น จะมีการใช้ Servo Motort กดปุ่มฉีดสเปรย์ดับกลิ่นโดยอัตโนมัติ
25 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
จังหวัดอุตรดิตถ์
มอฮอค นายภูริ แสงนวกิจ
นายเปี่ยมโชค พร้อมมิตร
นายพศิน เตชะเอราวัณ
นางสาวฐิติชญา ศรีวงค์ทอง
Smart Living The SlipGuard นวัตกรรมเครื่องแจ้งเตือนเมื่อมีผู้ลื่นล้ม เมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือนในระดับของการลื่นล้ม ระบบจะทำการส่งเสียงด้วยลำโพง Buzzer จากนั้นจะมีการแสดงหลอดไฟ LED เตือนพร้อมมีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน LINE
Voelas
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมู่ที่ 7 245 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

ฝ่ายประสานงานโครงการ

คุณณัฏฐกานต์ ผาสุข
โทร. 089-8343236
codekathon@itit.ac.th