You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

ผลงานนวัตกรรม

โครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ CODEKATHON
รุ่นที่ 6
ระหว่างวันที่ 7 - 10 ก.ค. 2565
สถานที่อบรม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด ขอนแก่น
ลำดับ โรงเรียน ชื่อทีม สมาชิกในทีม ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน รายละเอียด
1 โรงเรียนกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์
RAiL เรียล นางสาวเมขลา วุ่นบำรุง
นางสาววรางคณา แพงโพนทอง
นางสาววรรณภา คิดถูก
ด.ช.ณัฐพงศ์ กางทา
Smart Living ANTI-KNOCK ระบบตรวจสอบผู้ขับขี่ว่าใส่หมวกกันน๊อกหรือไม่ ANTI-KNOCK ตรวจจับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย ระบบตรวจจับการสวมใส่หมวกนิรภัยอัจฉริยะ ระบบจะตรวจสอบผ่านกล้อง แล้วคำนวณด้วยวิธี Confusion Matrix หากตรวจสอบพบผู้ไม่สวมใส่หมวกนิรภัย ระบบจะแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน LINE ไปยังตำรวจจราจรโดยทันที
2 โรงเรียนกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์
ERROR นายกรวิชญ์ มะลัย
นางสาวจิณัฐตา วิเศษนันท์
นายศุภชัย สุปัญญา
นายภูบดินทร์ ภูชะ
Smart Environment เครื่องแจ้งเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก (Warning of flash floods) เเครื่องแจ้งเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก (Warning of flash floods) ใช้เซนเซอร์ตรวจจับวัดระดับน้ำที่ทำงานร่วมกับ Ciracore หากระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นอันตราย จะแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน LINE
3 โรงเรียนกัลยาณวัตร
จังหวัดขอนแก่น
Alternative KW นายญาฌาธิป วรเดชณรงค์กิจ
นายธนภูมิ เศวตวงษ์
นายเจริญพงค์ ชุมกาแสง
นางสาวณัฐฐินันท์ จันทราษฎร์
Smart Environment Smart Water dispenser เครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ Smart Water dispenser เครื่องกรองน้ำอัตโนมัติ ตู้กดน้ำที่มีระบบป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในถังน้ำช่วยให้น้ำดื่มมีความสะอาดและมีคุณภาพ ทำให้ผู้ดื่มได้ดื่มน้ำที่สะอาด โดยใช้เซนเซอร์วัดค่า PH ของน้ำดื่ม หากค่า PH ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จะมีการเตือนบอก
4 โรงเรียนกัลยาณวัตร
จังหวัดขอนแก่น
Something นายกิตติภณ อภัยแสน
นายธนัทพศิน มีศิริ
นางสาวภัทรธิดา อินทะนิน
นายศาตนันน์ วรรณพราหมณ์
Smart Environment Methane Warning ระบบเซนเซอร์ตรวจวัดค่าแก๊สมีเทนในถังหมักแก๊สชีวภาพ Methane Warning ระบบเซนเซอร์ตรวจวัดค่าแก๊สมีเทนในถังหมักแก๊สชีวภาพ มีการตรวจวัดก๊าซมีเทน หากตรวจพบว่ามีเกณฑ์เกินมาตรฐานจะมีเสียงลำโพงดังขึ้น ซึ่งผ่านการประมวลผลด้วยบอร์ด Arduino
5 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
RASC นางสาวรติมา สวัสดิ์นที
นายสุกฤษฎิ์ไชย ภูตะลุน
นายเฉลิมเกียรติ เหล่าลุมพุก
นางสาวอมลวรรณ เมฆขุนทด
Smart Living ไม้เท้า first light นวัตกรรมไม้เท้า ช่วยเดินสำหรับคนตาบอด มีการใช้ Raspberry Pi และเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อยไหวด้วยเสียง หากมีการเดินในระยะใกล้ที่จะชน จะมีการเตือนด้วยเสียงลำโพงขนาดเล็ก และระบุตำแหน่ง GPS เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ
6 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร
จังหวัดหนองบัวลำภู
KTW POWER นางสาวยุวดี ทุมชะ
นางสาวบัวชมพู ยาวเต่า
นายธีระพล พ้นเหตุ
นายเจษฎาภรณ์ บุญประคม
Smart Farm โรงเรือนสมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm Green House IoT) โรงเรือนสมาร์ทฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm Green House IoT) ปรับสภาพแวดล้อม โดยมีเซนเซอร์รดน้ำอัตโนมัติ และวัดค่าด้วยเซนเซอร์ความชื้นในอากาศ และอุณหภูมิ หากมีอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม ระบบจะทำการรดน้ำให้โดยอัตโนมัติ
7 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
จังหวัดขอนแก่น
KNW Alpha นายวัฒนา สิงห์ศร
นางสาวภาวินี อุ่นใจชน
นางสาวจิดาภา ต้นพันธ์
นายกวินพัฒน์ เอ็นดู
Smart Environment Train Accident Prevention ระบบการลดอุบัติเหตุทางรถไฟ Train Accident Prevention ระบบการลดอุบัติเหตุทางรถไฟ เป็นนวัตกรรมที่จะมีการติดตั้งที่ชานชาลา ตรวจจับรถไฟที่กำลังเดินทางมาด้วยเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว หากตรวจเจอรถไฟ ระบบจะทำการส่งสัญญาณไฟและเสียงแจ้งเตือน ด้วยหลอดไฟ และเสียงลำโพง
8 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
จังหวัดขอนแก่น
OT knw นายแทนคุณ นึกชอบ
นายศิวนาถ กลมลี
นายธีระภัทร์ ทองเลิศวงษ์
นายโชติบดินทร์ ศิริพล
Smart Living Anti Doze off Anti Doze off นวัตกรรมระบบกล้องตรวจจับคนขับที่กำลังหลับใน โดยจะมีกล้อง Ciracore ในการตรวจจับ ใบหน้าว่ามีการอาการหลับในหรือไม่ หากมีอาการหลับใน จะแจ้งเตือนด้วยเสียงลำโพง
9 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3
จังหวัดขอนแก่น
KKW3 Young Gen for Life นายธีรัช เหมืองทอง
นายชัยวัฒน์ มีอบ
นายธนพล ประทุมมา
นายจิรวัฒน์ มุงคุณโคตร
Smart Farm Clvever Chicken Farm นวัตกรรมฟาร์มเลี้ยงไก่ โดยใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิในฟาร์มไก่ หากมีอุณหภูมิที่แสดงให้เห็นว่าไก่มีสุขภาพที่แย่ลง ให้แจ้งเตือนด้วยแอปพลิเคชัน Blynk
10 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน3
จังหวัดขอนแก่น
KKW3 Hell Code นายศตวรรษ เพียจันทร์
นายเกรียงไกร วรรณศรี
นายชานนท์ สีอ่อนเเสง
นายฉัตรมงคล ตันติวงศ์สว่าง
Smart Farm Dairy Farm The 21 Century เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำนม Dairy Farm The 21 Century เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำนม นวัตกรรมเครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำนม โดยใช้เซนเซอร์วัดค่า PH น้ำนมวัวในธรรมชาติ เป็นค่ากรดเล็กน้อยหรือ ที่ระดับค่อนข้างเป็นกลางคือ PH 6.6-6.8 เนื่องจากองค์ประกอบ เช่น เคซีน , albumin, globulin เป็นต้น หากมีค่าที่ไม่ได้ตามต้องการ จะมีการแจ้งเตือนบอกเกษตรกร
11 โรงเรียนขามแก่นนคร
จังหวัดขอนแก่น
เจ๋งแจ๋ว นายปีกุนทอง บุตรดีมี
นางสาวชฎาพร จันทร์เทาว์
นางสาวลลินี บุญอนันต์
นางสาวภัทรวดี ถมปัด
Smart Farm โรงเรือนลดความเครียดของจิ้งหรีด โรงเรือนลดความเครียดของจิ้งหรีด เป็นนวัตกรรมที่ใช้เซนเซอร์จับความเคลื่อนไหว ของจิ้งหรีด ว่าจิ้งหรีดมีความเครียดหรือไม่ และกำหนดเวลาให้อาหารกับจิ้งหรีด ใช้ตัวบอร์ด Raspberry Pi ในการส่งสัญญาณต่าง ๆ พร้อมทั้งควบคุมหลอดไฟได้ด้วย
12 โรงเรียนชุมแพศึกษา
จังหวัดขอนแก่น
ขอโทษครับแมวพิมพ์ นายพสิษฐ์ บุญโสภณ
นายกีรติ ชาวงษ์
นายปกรณ์เกียรติ ศรีจันทร์
นายสัพพัญญู คำตุ้ม
Smart Environment ระบบการจัดสรรที่นั่งในโรงอาหารอัตโนมัติ ระบบการจัดสรรที่นั่งในโรงอาหารอัตโนมัติ : ระบบจะมีการตรวจจับระยะทางคนที่นั่งในเก้าอี้แต่ละที่นั่ง โดยมีการจับเวลาแสดงผ่านจอ LCD ถ้าหากมีการนั่งที่นานเกินไป จะมีการแจ้งเตือนด้วยเสียง เพื่อให้ลุกออกจากที่นั่ง
13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
AingoOrganic นายธีรเมธ วงศ์เตชิต
นายณัฐชนน ศรีศิริ
นายธนิษฐ์ ยอดสีระวงค์
นายศาส์นิทัศน์ สรสิทธิ์
Smart Living AINGO PILLS ระบบติดตามพฤติกรรมการทานยาของผู้ป่วย AINGO PILLS ระบบติดตามพฤติกรรมการทานยาของผู้ป่วย เป็นระบบที่ใช้เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ว่าผู้ป่วยทานยาตรงเวลาหรือไม่พร้อมกับมี หลอดไฟ LED เตือนเมื่อไม่ได้ยาตามต้องการ พร้อมแอปพลิเคชันการรับประทานยา และแนะนำการทานยาที่เหมาะสม
14 โรงเรียนท่าลี่วิทยา
จังหวัดเลย
TENET นายทักษิณ จันทาชนะ
นายกิตติภพ จำปาวัฒน์
นายณัชชานนท์ ชาญรบ
ด.ช.วิศรุต พันทะบัวศรี
Smart Farm ระบบวัดคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลาอัตโนมัติ ระบบวัดคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลาอัตโนมัติ : ระบบวัดคุณภาพน้ำของบ่อเลี้ยงปลา ระบบจะมีการเก็บข้อมูลวัดค่า PH ในน้ำที่เหมาะสมสำหรับเลี้ยงปลา โดยแสดงผลค่าผ่านจอ LCD พร้อมทั้งบอกค่าความขุ่นของน้ำที่เหมาะสมในการเพาะพันธุ์ปลาด้วย
15 โรงเรียนบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น
Elite นางสาวกชกร กิจทะ
นายบัณฑิต สนธิ
นายธนกฤต เสมอหน้า
นายธัชกร โพธิ์สว่าง
Smart Living Healthopedia นวัตกรรม Wristband นวัตกรรมที่ช่วยเตือนในเรื่องการทานยา และแจ้งเตือนวันที่นัดคุณหมอ อีกทั้งวัดอัตราการเต้นของหัวใจ ระดับออกซิเจนในเลือด โดยการวิเคราะห์ด้วยบอร์ด Raspberry PI และทำการเชื่อมต่อการทำงานกับ ESP32S
16 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
จังหวัดบุรีรัมย์
บุรีรัมย์พิทยาคม นางสาวชญานิษฐ์ ื่ชื่นภากรณ์
นางสาวชญานันท์ ชื่นภากรณ์
นางสาวณัฏฐิกา สุภาษิต
นางสาวกุลกริยา คล้ายแจ้ง
Smart Living ระบบป้องกันอัคคีภัยภายในบ้าน ระบบป้องกันอัคคีภัยภายในบ้าน ใช้เซนเซอร์ตรวจควันไฟ โดยควบคุมด้วยบอร์ด RaspberryPi พร้อมทั้งมีระบบแจ้งเตือนด้วย Line Notification
17 โรงเรียนพนาศึกษา
จังหวัดอำนาจเจริญ
PN_Code&Design1 นายรัชชานนท์ เรืองจรัส
นายธนภูมิ ภาษี
ด.ช.กฤตพจน์ ทรัพย์เฉลิม
นายชัชชัย เกษียร
Smart Community Smart Traffic Mirror Smart Traffic Mirror ระบบจราจรอัจฉริยะลดการเกิดอุบัติเหตุจากถนนทางแยก โดยระบบจะคำนวณระยะทางจากกล้องด้วย CIRACORE, เมื่อมียานยนต์เข้ามาในระยะทางที่กำหนด ระบบจะแจ้งเตือนผ่านสัญญาณไฟ ไปยังผู้ขับขี่ยานยนต์ตรงทางแยก เพื่อลดการเกิด อุบัติเหตุจราจรบนท้องถนน
18 โรงเรียนพนาศึกษา
จังหวัดอำนาจเจริญ
PN_Code&Design2 นายชัชชัย เกษียร
นายบุญศรี นนะศิล
นายก้องเกียรติ คชพรหม
นายรัชชานนท์ ใจแก้ว
Smart Farm เครื่องคัดแยกส้มอัจฉริยะ เครื่องคัดแยกส้มอัจฉริยะ การทำงานของเครื่องจะมีระบบที่มีกล้องตรวจคัดผลส้มที่มีคุณภาพ โดยประมวลผลข้อมูลผ่านบอร์ด Kidbright แล้วนำผลส้มไปเก็บไว้ในตะกร้า โดยขับเคลื่อนด้วยล้อสายพานอัตโนมัติ
19 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
จังหวัดขอนแก่น
นักพัฒนารุ่นเยาว์ นางสาวปาณิสรา จารยุ้ย
นายชวนากร บุญกุล
นายระพีพัฒน์ นาหนอง
นางสาวสุวิญาดา วงศ์จันทร์ลา
Smart Environment เครื่องวัดก๊าซพิษภายในรถยนต์ขณะจอดนอนพัก เครื่องวัดก๊าซพิษภายในรถยนต์ขณะจอดนอนพัก จะมีการใช้เซนเซอร์ตรวจวัดควันก๊าซ และแจ้งเตือนโดยใช้ลำโพง และหลอดไฟ เพื่อทำให้ผู้อยู่ในรถในตื่น หรือได้ทราบว่าในขณะนี้มีก๊าซพิษในรถ ต้องออกจากรถไป เพื่อความปลอดภัย
20 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
จังหวัดเลย
began sumer นางสาววิมลสิริ เข็มพรมมา
นางสาวนภาพร ยศธิสุทธิ์
นางสาวอารีรัตน์ บุญศิริ
นายรัฐภูมิ ซ้อนจันดี
Smart Farm เครื่องเพาะเห็ดอัจฉริยะ เครื่องเพาะเห็ดอัจฉริยะ มีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ แสง ความชื้นและวัดน้ำหนัก(เพื่อที่จะบอกได้ว่าเห็ดมีน้ำหนักพอที่จะเก็บเกี่ยว) เพื่อที่จะได้ส่งปัจจัยเหล่านี้ไปให้เจ้าของโรงเรือนเห็ดผ่านLine Notifyเพื่อที่จะได้สั่งควบคุมปัจจัยเหล่านั้นผ่านSmart Phoneได้
21 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
จังหวัดเลย
2Good4U นายณัฐพงศ์ โอนแก้ว
นายณรงค์ฤทธิ์ สาริวัน
นางสาววริสรา เกษเกษร
นางสาวณิชชา ไม้สังข์
Smart Community ระบบแจ้งเตือนภัยสำหรับเด็กในรถ ระบบแจ้งเตือนภัยสำหรับเด็กในรถ โดยหลักการทำงาน คือ ถ้าพบเด็กติดรถภายในเวลาไม่นานเด็กจะมีตัวแดงแต่หากนานเกินไปเด็กจะตัวซีดและถึงขั้นเสียชีวิตได้ ซึ่งระบบตัวนี้จะส่งสัญญาณไปยังเจ้าของรถเพื่อเตือนว่ามีเด็กติดอยู่ในรถเพื่อให้เจ้าของรถมาช่วยเหลือเด็กที่ติดอยู่ในรถได้ทันเวลาและปลอดภัยต่อตัวของเด็ก
22 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
CozyLamp นายภัควัฒน์ เก้าลิ้ม
นายวศิน จิตมานะ
นายณธีพัฒน์ คำกอง
นายณัฐกิตติ์ นามชู
Smart Environment เครื่องวัดเฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาว เครื่องวัดเฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาว สามารถตรวจจับหาปะการังฟอกขาว โดยใช้โมดูลกล้องในการตรวจสอบปะการังฟอกขาว ตามด้วยการวัดอุณหภูมิในทะเลด้วยเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ หากมีแนวโน้มที่จะเกิดปะการังฟอกขาว ก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนกับเจ้าหน้าที่อุทยาน
23 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
จังหวัดศรีสะเกษ
eighthands นายธนกฤต ตระการจันทร์
นายธนรัตน์ แซ่เฮีย
นางสาวจินต์ศุจี กองสะดี
นายวีระพงศ์ ญาณวารี
Smart Living GadGet for a Parkinson's Disease Screening Household GadGet for a Parkinson's Disease Screening Household ถุงมืออัจฉริยะสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคพาร์คินสัน โดยการสวมถุงมือที่มีระบบตรวจสอบการสั่นของมือ ซึ่งระบบ จะทำการเก็บค่าข้อมูล แล้ววิเคราะห์ด้วย Machine Learning แสดงผลลัพธ์การวินิจฉัยว่าเป็นโรคพาร์คินสันหรือไม่
24 โรงเรียนสิรินธร
จังหวัดสุรินทร์
A lot of damage นายบารมี บุญสรรค์
นายพรินทาน หนุนชู
นายรชต มณีพรรณ
นายธีวสุ แอกทอง
Smart Community Smart Blood Bag Thermometer Smart Blood Bag Thermometer เครื่องวัดอุณหภูมิถุงเลือด โดยวางถุงเลือดบนเครื่องเซนเซอร์ที่จะตรวจสอบอุณหภูมิ มีระบบส่งเสียงแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิเหมาะสมสำหรับการให้เลือดกับผู้ป่วย
25 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
จังหวัดนครราชสีมา
Winterfell นายกิตติศักดิ์ รมย์สระน้อย
นายศุภวิชญ์ ฐิติรัตนอัศว์
นายธวัชชัย จันทร์ประโคน
นายธนธรณ์ เหาะดอน
Smart Community เครื่องแปลภาษามืออัตโนมัติ ระบบการแปลภาษามือ โดยใช้กล้องในการส่องไปที่ข้อมือของผู้แปลภาษา หรือผู้ที่กำลังท่าทางภาษามือ ซึ่งจะมีประโยชน์แก่ผู้พิการทางการมองเห็น ทำให้สุขภาพกาย และสุขภาพจิตดีขึ้น
Voelas
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมู่ที่ 7 245 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

ฝ่ายประสานงานโครงการ

คุณณัฏฐกานต์ ผาสุข
โทร. 089-8343236
codekathon@itit.ac.th