You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

ผลงานนวัตกรรม

โครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ CODEKATHON
รุ่นที่ 7
ระหว่างวันที่ 14 - 17 ก.ค. 2565
สถานที่อบรม ศูนย์นวัตกรรมและความรู้
RMUTT Innovation & Knowledge Center จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ลำดับ โรงเรียน ชื่อทีม สมาชิกในทีม ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน รายละเอียด
1 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"
จังหวัดสมุทรสาคร
Wiset Athena นางสาวกัญภร ตัณติรถานนท์
นายศิตธาศักดิ์ พานิช
นางสาวณิชาภัทร หงษ์ลอย
นายกิตติพัฒน์ ศาลาจันทร์
Smart Farm Plant leaf disease tester ระบบตรวจสอบโรคพืชอัตโนมัติ โดยมีการทำงานใช้กล้อง Webcam รับข้อมูลภาพใบพืช แล้วส่งข้อมูลที่ได้รับมาไปที่โปรแกรม Ciracore เพื่อประมวลผลด้วยภาษา Python และภาษา Java ส่งออกรายละเอียดต่าง ๆ ของโรคในใบพืชไปที่ แอปพลิเคชัน LINE
2 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"
จังหวัดสมุทรสาคร
อ้ายมาสี่คน นางสาวใบเตย สังข์แก้ว
นายติณภพ อารีวัฒนะ
นายอัษฎางค์ ศักดิ์สิงห์
นางสาวศิรดา พลหาญ
Smart Farm เครื่องคัดแยกขนาดและนับจำนวนลูกมะนาว (Automatic Lime Sotring and Counting Machine) เครื่องคัดแยกขนาดและนับจำนวนลูกมะนาว (Automatic Lime Sotring and Counting Machine) คัดแยกมะนาว โดยใช้การประมวลผลผ่านบอร์ด Raspberry Pi และคัดแยกด้วย IR Sensor ในการคัดเลือก ลูกมะนาวเกรดพันธุ์ดี เพื่อทำให้เกษตรกรสะดวกในการคัดแยกผลมะนาวได้ยิ่งขึ้น
3 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
platfarm นายปวริศร์ ชยาวิวัฒน์กุล
นายปวริท ทองอยู่
นายภัครภาคย์ รุ่งหิรัญ
นายปุญญพัฒน์ สุขสิริถาวรกุล
Smart Farm รถบังคับอัตโนมัติหว่านเมล็ด The Machine that will evolve the farming technology รถบังคับอัตโนมัติในการหว่านเมล็ดพืช ซึ่งมีหลักการทำงานคือ ทำงานด้วยบอร์ด Raspberry Pi โดยทำหน้าที่บังคับตัวรถผ่าน Servo และมีการกำหนดทิศทางการหว่านเมล็ดด้วยกล้อง Ciracore
4 โรงเรียนเซนต์เทเรซา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Phenology นายองศา รักสลาม
นางสาวกาสมา รักษาราชวิตร
นายอรุชา เขมทโรนนท์
นางสาวชาลิสา พิณพิมาย
Smart Living Mini Medic Mini Medic เครื่องแจ้งเตือนผู้สูงอายุในการรับประทานยาให้ตรงเวลา โดยตัวเครื่องจะมีการตั้งเวลา แจ้งเตือนการรับประทานยาทุกช่วงเวลา เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ ตัวเครื่องจะทำการจ่ายยาลงมา และแจ้งเตือนด้วยเสียง Buzzer 2 ครั้ง หากยังไม่มีการรับประทานยาก็จะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลผ่านแอปพลิเคชัน LINE
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ขอผ่านรอบแรกพอ ด.ช.กล้ากวี สุคันธาภรณ์
ด.ช.ฉัตรพล ผลศิริ
ด.ช.สุรเชษฐ์ จันทรา
ด.ช.ภาวัต นากสุปรั่ง
Smart Farm BOB : Ultra Machine Prototype A หุ่นยนต์ปลูกข้าวโพดอัตโนมัติ บ๊อบ BOB : Ultra Machine Prototype A หุ่นยนต์ปลูกข้าวโพดอัตโนมัติ บ๊อบ สามารถใช้ล้อตีนตะขาบมาใช้เพื่อให้มีความยืดหยุ่นต่อแต่ละพื้นผิว ตัวโครงหุ่นยนต์ ทำจากท่อ PVC มาประยุกต์ให้เป็นโครงสำหรับยึดตัวบอร์ด และมีการควบคุมการหว่านเมล็ดข้าวโพดด้วยการสั่งการจาก แอปพลิเคชัน Blynk
6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
DOBBY ด.ญ.โชติกาญจน์ เหลาคม
ด.ช.รพีพัชร นุ่มนวล
ด.ช.เขมภูมิ โคนอก
ด.ญ.กัลยกร วัฒนะมงคล
Smart Farm เครื่องดูแลต้นไม้อัตโนมัติด้วยโซล่าเซลล์ เครื่องดูแลต้นไม้อัตโนมัติด้วยโซล่าเซลล์ ควบคุมการไล่แมลงด้วยเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว พัดลม และลำโพงด้วยบอร์ด NodeMCU ESP32 ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นในดิน และปั๊มน้ำด้วย KidBright
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
T.P.N 1 นายกานต์ สุขสมกิจ
นายภูมิสิษฐ์ ศรีวีระนุรัตน์
นายณัฐพัชร์ เจียรยุทธศักดิ์
นายสุกฤษฎ์ สุวรรณโรจน์
Smart Community Safe Walk Cross on Crosswalk นวัตกรรมสร้างทางม้าลายที่โดยจะมีเซนเซอร์ตรวจสอบว่ามีคนที่ต้องการจะข้ามทางม้าลายหรือไม่ หากมีจะมีการส่งสัญญาณเตือนรถที่กำลังจะมา และให้หยุด เพื่อให้คนสามารถเดินข้ามทางม้าลายนี้ได้
8 โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) ๒
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
น้ำหยดลงหินทุกวัน หินบอกเขียนโค้ดด้วย นายธนกฤต รางชางกูร
นางสาวสิวิภา ลีนะวัต
นางสาวภทรพร ธรรมบุตร
นางสาววรรณวิไล เกิดศิริ
Smart Environment Anti Forest Fire Alarm ระบบเตือนภัยไฟ้ป่าสำหรับสัตว์ป่า Anti Forest Fire Alarm ระบบเตือนภัยไฟ้ป่าสำหรับสัตว์ป่า เป็นนวัตกรรมที่เตือนภัยไฟป่าให้กับสัตว์ป่า โดยใช้ Netpie แสดงข้อมูลและส่งไปยัง เจ้าหน้าที่อุทยานที่ดูแลพื้นที่ป่าให้ทราบ เพื่อเฝ้าระวังและเข้าควบคุมไฟป่าได้รวดเร็วขึ้น
9 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
วนลูป 504 นายศักดิ์สิทธิ์ ธารักษ์
นายกฤตัชญ์พัทธ์ ศรีเอี่ยมกุล
นายรพีภัทร จันทร์สีดา
นายวุฒิชัย เพชรหล้า
Smart Living ไม้เท้า มะ-หัด-สะ-จอ-รอ-หัน-กา-รัน-ยอ ไม้เท้า มะ-หัด-สะ-จอ-รอ-หัน-กา-รัน-ยอ ไม้เท้า มะ-หัด-สะ-จอ-รอ-หัน-กา-รัน-ยอ เป็นไม้เท้ามีการใช้บอร์ด Raspberry Pi เป็นตัวควบคุมเซนเซอร์อัตราโซนิกส์ที่จะเช็คระยะทางและสิ่งกีดขวาง ซึ่งทำให้คนตาบอด หรือคนชรา สามารถเดินแล้วไม่ชนกับสิ่งกีดขวางข้างหน้า
10 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
TeamViewer นางสาวศุภรัตน์ รัตนโยธิน
นางสาวขวัญฤทัย โพธิ์งาม
นางสาวอริสา ทรัพย์สมบัติชัย
นางสาวธัญญาเนตร ทองไชย
Smart Living Smart chair of life Smart chair of life วิลแชร์สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเดิน หรือผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม รวมไปถึงผู้ประสบอุบัติเหตุที่ไม่สามารถเดินได้ โดยระบบจะมีเซนเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง เมื่อเข้าใกล้วัตถุระยะต่ำกว่า 20 ซม. แจ้งเตือนด้วยเสียงเตือนไปเรื่อยๆ จนกว่า ผู้ใช้จะออกห่างจากวัตถุนั้น และสามารถใช้รีโมทคอนโทรลในการเดินหน้า ถอยหลังได้ มีระบบความปลอดภัย เมื่อผู้ใช้ ไม่สามารถควบคุมวิลแชร์ได้ ให้กดปุ่ม SOS เพื่อส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน LINE
11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
จังหวัดพิจิตร
BNP-SMART FARM นางสาวจิรภิญญา ขอบใจ
นางสาวปัญญาพร ฤทธิ์ณรงค์
นางสาวชลดา สังข์เอี่ยม
นางสาวนันท์นภัส กงคูคำ
Smart Farm เครื่องช่วยคัดแยกสิ่งแปลกปลอมในเมล็ดพันธุ์พืช IoT ด้วย OpenCV และแจ้งเตือนผ่าน Line Notify เครื่องช่วยคัดแยกสิ่งแปลกปลอมในเมล็ดพันธุ์พืช IoT ด้วย OpenCV และแจ้งเตือนผ่าน Line Notify ระบบจะใช้ OpenCV ตรวจจับและคัดแยกสิ่งแปลกปลอม กับเมล็ดพืชออกจากกัน แล้วแจ้งเตือนผ่าน Line Notify
12 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
จังหวัดพิจิตร
BNP GENVY นายจีระกานต์ พัฒนสิริบุญ
นายศุภกร ศรีจันทร์
นายสรกิจจ์ ยมจันทร์
นายชัยภัทร กลั่นหวาน
Smart Living กรุ้งกริ้งอัจฉริยะ ระบบการจดจำใบหน้าในการเข้าบ้านพัก โดยจะใช้บอร์ด Raspberry Pi แล้วใช้ Ciracore ในการสร้าง AI ให้จดจำใบหน้าผ่านกล้องเว็บแคม หากพบใบหน้าที่เป็นคนแปลกหน้า ระบบจะแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify ในเวลาที่มีคน มากดกริ่งหน้าบ้าน
13 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
จังหวัดนครปฐม
COURAGE นายคุณานนต์ วันเย็น
นายสรธร โพธิ์ระหง
นายวรัญญู ตรีภูมิ
นายรัชชานนท์ ทองภักดี
Smart Farm Smart Farm Hydroponic โรงเรือน IoT เพาะต้นกล้าของคะน้า โดยโรงเรือนของเราจะมีระบบการควบคุม แสง ความชื้น และอุณหภูมิ มีการใช้บอร์ด Raspberry Pi ควบคุมการไหลของน้ำที่มาจากปั๊มน้ำ พร้อมกับมีตาข่ายกันสัตว์เข้ามาในแปลงผัก
14 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
จังหวัดนครปฐม
Design is very human นายธิติ ศรีประสงค์
นายจิรายุ สายสวาท
นายอภิวัฒน์ ทำขุนทด
นายภาณุวิชญ์ วงษ์โต
Smart Community แผงควบคุมการจัดการทั่วไป Management Control Panel แผงควบคุมการจัดการทั่วไป Management Control Panel นวัตกรรมที่ใช้กับโรงแรม หรือที่พักทั่วไป ซึ่งหลักการทำงานของอุปกรณ์ Management Control Panel ที่จะทำหน้าที่เป็นระบบ Check-In และ Check-Out ออนไลน์ โดยผู้เข้าพักในโรงแรมสามารถคีย์รหัสเข้าห้องพักได้ และถ้าหากลืมรหัส สามารถขอรหัสผ่านใหม่ที่หน้าเคาน์เตอร์ ซึ่งที่เคาน์เตอร์โรงแรมจะมีอุปกรณ์สวิตซ์ควบคุมระยะไกล 220V. ทำงานประสานกับบอร์ด Raspberry PI พร้อมกับมีตัวกำหนดไฟ Relay มาช่วยในการทำงานด้วย
15 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Tictacto ด.ช.อภินันท์ วันยะโต
ด.ช.สุรภาพ สังเทียบ
ด.ญ.ไอลดา วงค์สุมา
ด.ช.ศุภวิชญ์ ปั้นไล้
Smart Community Smart Safety Crosswalk System (SSCS) ระบบข้ามทางม้าลายอัจฉริยะ Smart Safety Crosswalk System (SSCS) ระบบข้ามทางม้าลายอัจฉริยะ เพิ่มระบบป้องกันภัยผ่านการตรวจจับรถยนต์ที่เคลื่อนที่ผ่านเข้าทางม้าลายด้วยเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว โดยส่งสัญญาณ เสียงแจ้งเตือนหากมีรถเคลื่อนที่ผ่านทางม้าลาย เพื่อแจ้งไม่ให้คนข้ามทางม้าลายแล้ว เกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังมีระบบการบันทึกวิดีโอสำหรับใช้เป็นหลักฐาน หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นบนทางม้าลาย
16 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สุ่มสี่สุ่มห้า(0405) นางสาวชุติมา แซ่ลิ้ม
นางสาวสุธารทิพย์ หลวงทิพย์
นางสาวกฤติยาภรณ์ ขวัญเต่า
นางสาวกัณฐมณี ตันมณี
Smart Farm โรงเพาะเห็ดอัจฉริยะ โรงเพาะเห็ดอัจฉริยะ ระบบเพาะเห็ดที่มีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นของดิน พัดลมระบายอากาศ เพื่อทำให้การเพาะเห็ด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมมีการตั้งปั้มน้ำ ให้มีการรดน้ำตามเวลาที่กำหนด
17 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
จังหวัดนครปฐม
Better Days นายศุภกฤต ปรุงสำราญกิจ
นายธวัชชัย วิลามาศ
นายหริวงษ์ เมธาวีไพศาล
นายจิรวัฒน์ สุนทรถาวรวงศ์
Smart Environment หุ่นยนต์แยกขวด หุ่นยนต์แยกขวด ระบบแจ้งเตือนเมื่อถังขยะเต็ม ฝาของถังขยะจะเปิดอัตโนมัติเมื่อมีผู้ที่จะทิ้งขยะมายืนในบริเวณที่กำหนด และเมื่อขยะเต็มระบบจะทำการแจ้งเพื่อนผ่านไลน์ไปยังบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมารับขยะไปดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
18 โรงเรียนยอเเซฟอุปถัมภ์
จังหวัดนครปฐม
FourMaster นายก้องเกียรติ ไชยยันบูรณ์
นายสรยุทธ อุดมกิจโกศล
นายสิทธิพันธ์ุ สัตยภิวัฒน์
นายณัฐพัชร์ โพธิ์ภิบาล
Smart Environment Co Security เครื่องตรวจสอบก๊าซ Co ในรถยนต์น Co Security เครื่องตรวจสอบก๊าซ Co ในรถยนต์ เครื่องตรวจสอบก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ในรถยนต์ สามารถวัดค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ได้จากเซนเซอร์ตรวจจับก๊าซ MQ-7 แล้วสัญญาณเตือนด้วยลำโพง เพื่อให้คนในรถตื่นขึ้น
19 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
จังหวัดสมุทรปราการ
Umbrella Sink นางสาวนันท์นภัส พีรนพวัฒน์
นางสาวอลิส ขนาดนิด
นายธนกร ฟูคูฮารา
นางสาวชัญญา อมรกาญจนกุล
Smart Living Smart Glasses for brightness Smart Glasses for brightness : แว่นตาอัจฉริยะที่ใช้สำหรับผู้พิการทางสายตา ที่มีระบบวัดระยะทางที่ติดกับตัวแว่น แล้วส่งสัญญาณเตือนสิ่งกีดขวางข้างหน้าด้วยลำโพง
20 โรงเรียนราชินี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
tinkywinkle นางสาวณิชชา เจือจุน
นางสาวชาลิสา วิโรจน์รัตน์
นางสาวอติภา จงจิระ
นางสาวภัทรนันท์ ตัจฉกวิทย์
Smart Community เครื่องแจ้งเหตุร้ายในที่เปลี่ยว [Deny Desolation] เครื่องแจ้งเหตุร้ายในที่เปลี่ยว [Deny Desolation]
21 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
URANUS นายชยากร ชื่นประเสริฐ
นายธนกร เถระพัฒน์
นายณัฏฐพัชร เจริญพีระภมร
นายณภัทร รุ่งเนียม
Smart Community ระบบตรวจจับที่จอดรถ False Parking Detector False Parking Detector ระบบตรวจจับที่จอดรถ โดยมีเซนเซอร์อัลตร้าดซนิคไว้ใต้ถนนในบริเวณที่ห้ามจอดตรงข้างทาง ซึ่งมีหน้าที่ตรวจว่ามีรถอยู่ตรงเซนเซอร์หรือไม่ และระบบจะส่งข้อมูลกับภาพไปยังตำรวจผ่านแอปพลิเคชัน LINE และแจ้งเตือนด้วยเสียงลำโพงให้คนขับรถรู้ตัว
22 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
SKT01 นายจักริน เปี่ยมสาคร
นายกิตติกานต์ พึ่งเพาะปลูก
นายธนิสร แก้วหลากสี
นายรพีพงศ์ เมฆผึ้ง
Smart Community Transformer Explosion Notification and Protection Transformer Explosion Notification and Protection ระบบตรวจจับความผิดปกติหม้อแปลงไฟฟ้า กรณีหม้อแปลงไฟฟ้ามีความผิดปกติเกิดขึ้น เช่น มีควัน หรือ ความร้อน ระบบจะส่งสัญญาณเสียงเพื่อแจ้งเตือนไปยังผู้ที่อาศัยอยู่ในรัศมีใกล้เคียงกับบริเวณที่เกิดเหตุ พร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้คน
23 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา
จังหวัดชลบุรี
iRobotic IIoT นายมโน จือเหลียง
นายศุภณัฐ อรุณเนตร
นายจิรายุส เมียดคง
นายปัณณธร ซื่อตรง
Smart Farm เครื่องเพาะต้นกล้าของพืชอัตโนมัติ ARGINOVSSTOR ENGI เครื่องเพาะต้นกล้าของพืชอัตโนมัติ ARGINOVSSTOR ENG รูปแบบการทำงานเป็นกล่องที่ปลูกต้นไม้ได้ โดยใช้เซนเซอร์ตรวจวัดความชื้น เมื่อความชื้นน้อยจะมีการแจ้งเตือนด้วยหลอดไฟ และระบบจะสั่งการให้มีการรดน้ำโดยอัตโนมัติและมีการควบคุมกำลังไฟ ด้วย Relay
24 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Swiperนายอยู่ไหน นายสรวิชญ์ เศรษฐชัยชาญ
นายจิรภัทร ทองปิยะภูมิ
นายปุณวัจ โกวิทกูลไกร
นายจิรภัทร คงกตัญญูสกุล
Smart Community Smart Elevator System Smart Elevator System ระบบปุ่มกดลิฟท์ไร้การสัมผัส ระบบจะทำงานก็ต่อเมื่อมีนิ้วยื่นผ่านช่องปุ่มกดลิฟท์โดยไม่จำเป็นต้องสัมผัส เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื่อจากโควิด-19 และมีการใช้กล้อง OpenCV เพื่อนับจำนวนผู้ใช้ลิฟท์ว่าจะไปชั้นใดพร้อมแสดงผลผ่านจอ LCD ที่ติดตั้งภายในลิฟท์
25 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
จิงโจ้เจ๋งแจ๋ว นายวิริทธิ์พล จงเพิ่มวัฒนะผล
นายณัฐกิตติ์ สุนทรทิพย์
นางสาวศุญดา ธรรมากรกุล
นางสาวพีรดา โชคสมุทร์
Smart Community Drop Some Money เครื่องคัดแยกธนบัตรปลอม และนับเงินได้ พร้อมแยกประเภทของธนบัตร เครื่องนี้มีหลักการทำงานคือ ตรวจสอบธนบัตรจริง โดยใช้กล้อง Webcam ในการตรวจดูธนบัตร จากนั้นจะใช้แสดง BlackLight ในการตรวจสอบว่าเป็นแบงค์จริงหรือไม่ หากตรวจสอบแบงค์แล้วว่าปลอมจะมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
26 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
CLOVER นายคฑาเทพ มิ่งขวัญ
นายศุภวิชญ์ รัตนมโนธรรม
นางสาวจันทรัสม์ สมมาตย์
นายณฐภัทร สมุทรผ่อง
Smart Community Extify หน้าจออัจฉริยะติดตู้เย็น แจ้งเตื่อนวันหมดอายุ ระบบแจ้งเตือนว่าอาหารจะถูกติดตั้งกับตู้เย็น หลักการทำงานคือ เซนเซอร์รับค่าข้อมูล โดยการสแกนบาร์โค้ด หากพบตรวจ เจออาหารที่ใกล้อายุ จะแจ้งเตือนผ่านหลอดไฟ ระบบสามารถสอบค่าอุณภูมิ
27 โรงเรียนสิริรัตนาธร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
SRT Youngdev Revolution นายนิธิศรัฎฐ์ พุฒิภาพงศ์
นางสาวมณิสรา แซ่จัน
นายกิตติเชษฐ์ สินเธาว์สถาพร
นายกนลรัตน์ บัวกลับ
Smart Community Smart Bed for Bedridden Patients เตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง Smart Bed for Bedridden Patients เตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง จะมีการเคลื่อนไหวด้วย Servo Motor เพื่อปรับระยะการเอียงต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยได้พลิกตัว ขยับตัว จากนั้นจะแจ้งเตือนเสียงลำโพง และหลอดไฟ
Voelas
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมู่ที่ 7 245 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

ฝ่ายประสานงานโครงการ

คุณณัฏฐกานต์ ผาสุข
โทร. 089-8343236
codekathon@itit.ac.th