You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

โครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การสร้างสรรค์

โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ

CODEKATHON

Codekathon Final Competition 2022

กิจกรรมการแข่งขันรอบระดับประเทศ Codekathon Final Competition 2022 จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนด้านการเขียนโปรแกรม และสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมอัจฉริยะ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ต่อยอดสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม ทางโครงการคัดเลือกทีมที่สร้างสรรค์ชิ้นงานนวัตกรรมระดับดีเยี่ยมภูมิภาคละ 2 ทีม รวมทั้งสิ้น 8 ทีม จากผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 177 ทีม ทั่วประเทศ เพื่อชิงรางวัลสุดยอดนวัตกรรมอัจฉริยะ Best Of The Best

 • Where

  RMUTT Innovation
  & Knowledge Center

 • When

ผลการแข่งขัน
CODEKATHON

โครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ

โครงการความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 700 รายทั่วประเทศ (แบ่งการจัดกิจกรรม 4 ภูมิภาค) เข้ารับการฝึกอบรมระยะเวลา 4 วัน (24 ชั่วโมง) ด้วยหลักสูตร “ยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ” มีเนื้อหาครอบคลุมการพัฒนาทักษะ Internet of Things ครอบคลุมแนวคิดในด้าน

 • เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)
 • การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)
 • ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community)
 • ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)

โดยวันสุดท้ายของการฝึกอบรมแต่ละรุ่น ผู้เรียนทุกกลุ่มนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากโครงการฯ สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมอัจฉริยะ นำเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณามอบรางวัลให้กับทีมที่มีผลคะแนนดีที่สุด 3 ลำดับ ทั้งนี้ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละรุ่น จะได้รับเชิญเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ ต่อไป

รายละเอียดโครงการ
click here to Watch

Codekathon

CODEKATHON

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดพื้นที่เขตเมือง และนอกเขตเมืองได้พัฒนาทักษะดิจิทัลด้าน Coding, STEM และ IoT
 2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันด้านต่าง ๆ ได้แก่
  • ด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)
  • ด้านการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living)
  • ด้านชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community)
  • ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)
 3. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ผ่านกระบวนการกลุ่ม ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา (Project based Learning)
 4. เพื่อให้นักเรียนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลงานโครงงานนวัตกรรมระหว่างกัน
CODEKATHON

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั่วประเทศ จำนวน 700 คน
โดยแบ่งตามภูมิภาค 4 ภาค ดังนี้

ภาคเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดพิษณุโลก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัดมหาสารคาม
และจังหวัดขอนแก่น

ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร

ภาคใต้

จังหวัดสงขลา
และจังหวัดนครศรีธรรมราช

CODEKATHON

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม

รุ่น วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด
1 2 - 5 มิ.ย. 2565 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
2 9 - 12 มิ.ย. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
3 16 - 19 มิ.ย. 2565 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
4 23 - 26 มิ.ย. 2565 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
5 30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
6 7 - 10 ก.ค. 2565 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
7 14 - 17 ก.ค. 2565 ศูนย์นวัตกรรมและความรู้
RMUTT Innovation & Knowledge Center
กรุงเทพมหานคร
8 20 สิงหาคม 2565 ศูนย์นวัตกรรมและความรู้
RMUTT Innovation & Knowledge Center
กรุงเทพมหานคร
CODEKATHON

รายละเอียดหลักสูตร

เรียนรู้ Concept ของ Smart Living, Smart Community, Smart Environment และ Smart Farming ตลอดจนอุปกรณ์ IoT เช่น Raspberry PI รวมไปถึง Censor ชนิดต่าง ๆ พื้นฐานการเชื่อมต่อและปรับแต่งอุปกรณ์ขั้นพื้นฐาน การใช้ภาษา Python ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ Raspberry PI ตรวจจับการเคลื่อนไหว ตรวจจับสภาพแวดล้อม เช่น แสง, ความชื้น, อุณหภูมิ ต่อยอดสู่การสร้างเว็บแอปพลิเคชันเพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ IoT รวมไปถึงการออกแบบระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะผ่านแอปพลิเคชัน LINE และการใช้ Platform Blynk ในการสร้าง Mobile Application เพื่อควบคุมและสั่งงานอุปกรณ์ IoT

ทั้งนี้ เมื่อผู้เรียนสำเร็จการฝึกอบรมแล้ว สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์เทคโนโลยี เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ครอบคลุมแนวคิดทั้ง 4 ด้าน ซึ่งเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะในอนาคต

รายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม

ขั้นตอนเข้าร่วมโครงการ

 1. รวบรวมสมาชิก ทีมละ 4 คน โดยแต่ละทีมต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน
 2. หมายเหตุ อาจารย์ 1 ท่าน สามารถเป็นที่ปรึกษาได้มากกว่า 1 ทีม
 3. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โครงการ เมนู “Register”
  • o กรอกแบบฟอร์ม ข้อมูลความสนใจการพัฒนานวัตกรรม
  • o ส่งคลิปวิดิโอเล่าไอเดียการพัฒนาผลงาน ความยาวไม่เกิน 3 นาที
 4. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม
  • o นักเรียนเข้าอบรม ตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด (ระยะเวลา 4 วัน)
  • o วิทยากรบรรยาย และสาธิต พร้อมให้ผู้เรียน ฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง (Workshop)
  • o ผู้เรียนนำเสนอผลงาน
  • o มอบรางวัลให้กับทีมที่ชนะ
 5. กิจกรรมการแข่งขันระดับประเทศ ระยะเวลา 1 วัน
  • o ทีมที่ชนะเลิศ รอบภูมิภาค เข้ากิจกรรมแข่งขันรอบระดับประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร
  • o พิธีปิดกิจกรรม และ ประกาศผลการแข่งขัน รอบระดับประเทศ

รูปแบบกิจกรรมประกวดผลงาน

 1. วันสุดท้ายของการอบรมในแต่ละรุ่น ผู้เรียนแต่ละทีมออกแบบแนวคิดในการสร้างนวัตกรรม 1 ผลงาน จาก 4 ธีม ดังนี้
  • ธีม Smart Living
  • ธีม Smart Community
  • ธีม Smart Environment
  • ธีม Smart Farm
 2. คณะกรรมการ คัดเลือกและประกาศผลทีมที่ชนะในแต่ละรุ่น
 3. ทีมที่ชนะเลิศในแต่ละรุ่นเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม
 2. เอกสารประกอบการอบรม
 3. อาหารว่าง - อาหารกลางวัน
 4. ประกาศนียบัตรผ่านการอบรม
CODEKATHON

รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

รอบภูมิภาค (7 จังหวัด)

เงินรางวัล 7 รุ่น รุ่นละ 3 รางวัล

รางวัลชนะเลิศ
 • เงินรางวัล มูลค่า 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 • เงินรางวัล มูลค่า 2,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 • เงินรางวัล มูลค่า 1,500 บาท
รอบประเทศไทย

ตัวแทนที่ 1 ของแต่จังหวัดร่วมแข่งขัน

รางวัล Best Of The Best
จำนวนทั้งสิ้น 1 รางวัล
 • เงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท
 • โล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัล The Best
จำนวนทั้งสิ้น 7 รางวัล
 • เงินรางวัล มูลค่า 5,000 บาท
 • โล่ประกาศเกียรติคุณ
หมายเหตุ เงื่อนไขของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
Voelas
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมู่ที่ 7 245 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

ฝ่ายประสานงานโครงการ

คุณณัฏฐกานต์ ผาสุข
โทร. 089-8343236
codekathon@itit.ac.th